Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος προμοτάρει τήν δωρεά ὀργάνων, στηριζόμενος στήν Κολυμπάρια ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης!Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος προμοτάρει τήν δωρεά ὀργάνων, στηριζόμενος στήν Κολυμπάρια ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης!
Δυστυχῶς τά κακά φρονήματα στά δογματικά ζητήματα τῆς Πίστεως πού εἶναι τά ὕψιστα, διότι ἀφοροῦν τό ἴδιο το Πρόσωπο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τήν Ἐκκλησία Του καί τά Μυστήρια, ἔχει ὡς φυσικό ἐπακόλουθο τήν στρεβλή στάση ζωῆς καί σέ ἄλλης φύσεως πνευματικά, ἠθικά, κοινωνικά καί ἀνθρωπιστικά ζητήματα χαμηλωτέρας διαβάθμισης, ἀλλά ἴσης σημασίας ἐξ ἐπόψεως προσωπικῆς τοποθέτησης τοῦ καθενός. Διότι ἡ προσωπική τοποθέτησή μας σέ κάθε ζήτημα ἄν εἶναι σωστή ὁδηγεῖ σέ ὠφέλεια καί σωτηρία, ἐνῶ ἄν εἶναι λάθος ὁδηγεῖ σέ ζημία καί ἀπώλεια!

Λυπᾶμαι πού ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρουσιάζει αὐθαιρέτως τήν ἐσφαλμένη θέση του περί δωρεᾶς-μεταμοσχεύσεως  ὀργάνων ὡς  κύρια θέση καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ ἐξαίρεση κάποιων «κύκλων πού ἀντιτίθενται»… Πότε ἡ Ἐπίσημη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πῆρε δημόσια θέση ὑπέρ τῶν μεταμοσχεύσεων καί μάλιστα ἄνευ ὅρων καί σοβαρότατων ἐπιφυλάξεων, ἀκόμη κι ἀντιρρήσεων;
Παράλληλα δέ, καί ἀπό αὐτήν τήν «ἀνθρωπιστική» ἀτζέντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη δέν λείπει ἡ ἀναφορά του στήν Κολυμπάρια ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, τό μέγα ἐπίτευγμα καί στήριγμά του…, προκειμένου νά ὑποστηρίξει μία ἀκόμη κακοδοξία του ἀπό τίς πολλές πού συμφώνησαν καί συνυπέγραψαν μαζί του ἑν πονηρῷ (καί ὄχι ἐν Ἁγίῳ) πνεύματι οἱ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ὑπογράψαντες τά Συνοδικά κείμενά της τόν Ἰούνιο τοῦ 2016.
Ἡ ἐν λόγῳ κακοδοξία ἔγκειται στήν θεματολογία τῶν κειμένων πού ἀφοροῦσαν «τίς σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν σύγχρονο κόσμο», ὅπου οἱ Ἐπίσκοποι καί μόνο πού ἔβαλαν τήν θετική ὑπογραφή τους στίς λέξεις «σύγχρονος κόσμος», οὐσιαστικά νομιμοποίησαν τήν ἐν λευκῷ συγκατάβασή τους σέ ὅ,τι ἀντίχριστο καί νεοταξικό ἔχει νά μᾶς σερβίρει ἕνας τέτοιος κόσμος καί ὁ ἀρχηγός του, πού σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο εἶναι ὁ κοσμοκράτορας τοῦ κόσμου τούτου Διάβολος!
Μεταφέρω στά Ἑλληνικά τήν θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη γιά τήν δωρεά ὀργάνων, ἀπό ἄρθρο πού ἁλίευσα ἐδῶ: https://orthodoxtimes.com/ecumenical-patriarch-organ-donation-is-an-expression-and-act-of-solidarity/?utm_source=site&utm_medium=twitter&utm_campaign=20-12_organ-donation&fbclid=IwAR2NciMLb7cQdTkXkXMy-oy-uXYTkOTB6iDydeOegDD5gXO7edolR_Fkvek   (Photo creditZachos Kareklas)
Οἰκουμενικός Πατριάρχης:
ἡ δωρεά ὀργάνων εἶναι μία ἔκφραση καί ἐνέργεια ἀλληλεγγύης
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐκφράζει τήν ὑποστήριξη καί τήν δική του καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅσον ἀφορᾶ τό σημαντικό ζήτημα τῆς δωρεᾶς ὀργάνων.
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, σέ ἕνα χαιρετιστήριο γράμμα πού ἔστειλε σέ παρουσίαση βιβλίου τοῦ πρώην βουλευτῆ καί Ὑπουργοῦ Δημήτρη Στρατούλη εἶναι ἀνοιχτά ὑπέρ τῆς δωρεᾶς ὀργάνων ἀφοῦ λέει· «σώζει ζωές καί ἀποτελεῖ μία ἔκφραση καί πράξη ἀλληλεγγύης».
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπαινεῖ κάθε προσπάθεια πού γίνεται γιά νά εὐαισθητοποιήσει τό κοινό σ’ αὐτό τό μεῖζον ζήτημα τῶν μεταμοσχεύσεων, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀπαντᾶ πλαγίως σέ κύκλους ἐντός τῆς Ἐκκλησίας πού ἀντιτίθενται στήν δωρεά ὀργάνων.
Ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα εἶναι ἕνα «θεόσδοτο δῶρο στόν ἄνθρωπο» τονίζει ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ἐπισημαίνει πώς «ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ καί οὔτε θά παραμείνει στό περιθώριο τῆς συζήτησης σύγχρονων ἐξελίξεων καί σπουδαίων ἀνθρωπολογικῶν καί ἠθικῶν θεμάτων»,  ἐπαναλαμβάνοντας τίς θέσεις τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου τῆς Κρήτης.
Ἡ βάση πάνω στήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση κινοῦνται, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀνακαλεῖ, εἶναι ἡ «ἀνυπόκριτη καί θυσιαστική ἀγάπη», ἀλλά ἐπίσης καί «ἡ ὑπέρβαση τῶν ἀτομικῶν μας δικαιωμάτων γιά τό καλό τοῦ πλησίον μας, τοῦ ἀδελφοῦ μας».
Καί βέβαια, ἡ ἀγαπολογία εἶναι ὁ κοινός παρονομαστής κάθε οἰκουμενιστικῆς-νεοταξικῆς ἀτζέντας! Μία ἀδιάκριτη ἀγάπη ἄνευ ἀληθείας, ἄνευ μετανοίας καί ἄνευ σωτηρίας!
Κλείνοντας, μέ ἀφορμή τήν ἀνασκάλευση ἐκ τοῦ Πατριάρχου τῶν κειμένων περί «σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν σύγχρονο κόσμο» τῆς Κολυμπάριας ψευδοσυνόδου πού μᾶς ταλαιπωρεῖ καί θά συνεχίσει νά μᾶς ταλαιπωρεῖ καί στό μέλλον…, παραπέμπω στά λόγια τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό Εὐαγγέλιο.
Στό πρῶτο χωρίο ἀπευθύνεται σέ ὅλους. Στό δεύτερο χωρίο ἀπευθύνεται σέ αὐτούς πού ἀκολουθοῦν τό ἁμαρτωλό φρόνημα αὐτοῦ τοῦ κόσμου καί ὄχι Αὐτόν·
«καὶ μὴ συσχηματίζεσθαι τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθαι τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον» (Ρωμ. 12, 2),
«καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.» (Ἰωά. 8, 23-24).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου