Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Οι Αυλο-Κολακείες πού καταπίνουν οι Επίσκοποι ξεπερνούν κάθε όριο λογικής καί μέτρου


ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟΝ “ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ” 
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΠΟΥ “ΑΓΙΟ”
Του Σεραφείμ Νικολάου

Μετονομάζουν τήν Δειλία Σύνεσι καί τήν ανανδρία Περίσκεψι
Ἀπ. Παῦλος: «Ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται͵ ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν͵ καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν͵ ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται» (Β’ Τιμ. δ’ 3).
(Παράφρασις. Απ. Παύλος: Θά έλθη εποχή, κατά τήν οποία, τήν ορθή καί υγιή διδασκαλία δέν θά τήν ανέχονται, αλλά, συμφώνως πρός τής αμαρτωλές επιθυμίες τους θά εντοπίσουν γιά τούς εαυτούς των αναξίους δασκάλους πού θά τούς χαϊδεύουν τά αυτιά μέ κολακείες. Καί από τήν αλήθεια θά απομακρύνουν τήν ακοή καί θά εκτρέπονται είς μύθους καί ψεύδη αντίθετα στό Ευαγγέλιο).


[Μέ σοφίσματα η “Ανυπαρξία” αποκαλείται “Χάρισμα”]
Ένας Κληρικός δημοσίευσε, στίς 15/6/20, σέ μία ιστοσελίδα κάποιο ιδιοτύπως κολακευτικό κείμενο γιά τόν Αρχιεπίσκοπο Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Λιάππη.

Η βάσις του λόγου είναι πώς ο εν λόγω Προκαθήμενος, μοιάζει νά είναι “Ανύπαρκτος”, αλλά στήν πραγματικότητα είναι γεμάτος από πνευματική ζωντάνια καί δραστηριότητα.
Υποκρύπτεται δέ καταλυτική σύγκρισις μέ τόν “Δραστήριο” προηγούμενο Προκαθήμενο, τόν Χριστόδουλο. Συλλογιστικά, ο “Νύν”, ο Ιερώνυμος, κατ’ αντιδιαστολή μέ τόν “Πρίν”, τό Χριστόδουλου, είναι μοναδικός καί ανεπανάληπτος.
Ο συγγραφεύς του άρθρου, υφιστάμενος του κ. Ιερώνυμου, στήν ουσία μέσα από τά λόγια του παραδέχεται, ότι ο κ. Ιερώνυμος είναι αληθινά “ανύπαρκτος”, αφού δέν έχει τού νά καταμαρτυρήση καί νά του παρουσιάση κανένα υπαρκτό έργο.
Ο συγγραφεύς, όντος εκτρέπεται, αφού προσπαθεί μέσα από συλλογισμούς καί σοφίσματα τήν κραυγαλέα “Ανυπαρξία”, σχεδόν νά τήν “Αγιοποιηση”.

[Τά Πέντε Μηδενικά τού κ. Λιάππη]
Μέ άλλα λόγια θέλει νά μάς πείση πώς, ο “Άφωνος”, ο “Υποτεταγμένος”, τό “Άβουλο Πιόνι”, είναι περίπου “όσιος”, ισάξιος καί εφάμιλλος τών Πατερικών μας Μορφών.
Αλλά είναι αφελής η εξιδανίκευςις τού “Σκιώδους” καί η Ουρανοποιησις ενός “Οκνού” επί Θρόνου.
Όλες οι “Ανυπαρξίες” που μνημονεύει ο συντάκτης, είναι καταγεγραμμένες εναργέστατα στήν συνείδησι τού ευσεβούς Λαού μας. Η λογική τών Πιστών δέν σάλεψε, ούτε παραφρόνησε ακόμη.
Ο άγιος μητροπολίτης Αττικής καί Μεγαρίδος Νικόδημος, στα πέντε χρόνια τής Αρχιεπισκοπίας Ιερώνυμου, είχε δημοσιεύσει τεκμηριωμένο, μη απαντηθέν κείμενο. Αναφέρεται στήν, έως τότε, πενταετή απουσία καί ανυπαρξία του κ. Ιερωνύμου. Ο όσιος Πατήρ φωτίζει τήν αλήθεια μέ εμπνευσμένο τρόπο στό έργο «τά Πέντε Μηδενικά».


[Πώς τά “Μηδενικά” μετεβλήθησαν εις “Άπειρο Αξιότητος”]
Σήμερα, εάν όσιος Νικόδημος, δεν είχε μετακομίση γιά τόν Ουρανό, πάλι θά μάς ενημέρωνε σχετικώς.
Θα έγραφε δέ,
«Τά Δώδεκα “Μηδενικά”» «Μετεβλήθησαν εις “Άπειρο” “Αξιότητος” μέ “Εσθλά” Έργα», (όσα καί τά έτη τής ανυπάρκτου παρουσίας τού κ. Ιερωνύμου στό Θρόνο τής Πρωτευούσης τού Ελληνισμού).
Καταγράφουμε μερικά από τά “Ηράκλεια” Κατορθώματα τού ατόμου, μέσω τών οποίων τά “Μηδενικά” μετεξελίχθηςαν εἰς “Άπειρο Αξιότητος”,
1.      «Συμφωνία “Τσιπρο-Ιερωνύμου”, γιά τήν απόλυσι από τό Δημόσιο όλων των Κληρικών... πλήν τών Επισκόπων.
2.      Εκκωφαντική σιωπή και συνοδοιπορία γιά τό προδοτικό ξεπούλημα τής Μακεδονίας, μέ τήν διαβόητο “Συμφωνία των Πρεσπών”.
3.      Αγιοπνευματική βλασφημία, μέ τήν αναγνώρισι τών αιρετικών Παπικών ως “Εκκλησία” στήν  αντικανονική “Ψευτο-Σύνοδο” τού Κολυμβαρίου (Ιούνιος 2016). Μέ πρωτοφανή απαγόρευσι συμμετοχής όλων τών Επισκόπων, καί, παντελή απουσία των Τοπικών Εκκλησιών τού 90% τών Ορθοδόξων.
4.       Συμπόρευσις στό Εκκλησιολογικό Έγκλημα τής αποκαλουμένης «Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας» τών Αχειροτονήτων “Ψευδ-Επισκόπων”, ενός συνδυασμένου Αμερικανογενούς καί Ναζιστογενούς Συστήματος.
5.      Δουλικό σφράγισμα τών Ι. Ναών κατά τή Μεγάλη Εβδομάδα καί απαγόρευσις τής Πασχαλινής Θ. Κοινωνίας.
6.      Ανυπαρξία αντιδράσεως στόν σοδομισμό τού λεγομένου “Γάμου Φιλ-Ομοφύλων” (Ομοφυλοφίλων).
7.      Αφωνία στά ποικιλώνυμα “Σύμφωνα Συμβιώσεως” Ετεροφύλων και διεστραμμένων Φιλ-Ομοφίλων.
8.      Αποδοχή τής “Νεο-Βαρβαρικής” Ειδωλολατρικής καύσεως των νεκρών, εις Κλιβάνους καί “Κρεματόρια”.
Άξιος ... μυριόστομα. Τό “Μηδέν” μετεβλήθη εις “Άπειρο”.

[Τή εγκλήματα τά βαπτίζουν κατορθώματα]
Γνωρίζουμε καλώς πώς, δίπλα στά Χαρίσματα γειτνιάζουν τά Ελαττώματα. Επί πλέον, οι αρετές ομοιάζουν μέ φλόγα, όπου γύρω της πετοῦν ως πεταλούδες τά Αμαρτήματα καί τά Ελαττώματα.
Γι’ αυτό τό λόγο πολλοί αφελείς αυλοκόλακες, μερικά Ελαττώματα τά μετονομάζουν στανικώς “Χαρίσματα”. Στήν προκειμένη περίπτωσι έχουμε πλήρη εφαρμογή μέ τήν μετονομασία τής “Ανυπαρξίας” εις “Παρουσία”, “Ύπαρξι” καί φανταστική “Αξία”.
·        Τή Δειλία τήν βαπτίζουν ... Σύνεσι.
·        Τήν Ανανδρία ... Περίσκεψι.
·        Τή Δουλικότητα ... Προσωπικότητα.
·        Τήν Υποταγή ... Υπακοή.
·        Τήν Αδιαφορία ... Προνοητικότητα.
·        Τή Λαγοπόδαρο Φυγή ... Σωτηρία τής Εκκλησίας.
·        Τήν Απουσία Έργων ... Φιλανθρωπία.
·        Τά Διεστραμμένα νομοθετήματα ... Αγάπη.
·        Τους Αντεθνικούς Δοσιλογισμούς ... Ρεαλισμό.

[Τά εγκλήματα τά βαπτίζουν κατορθώματα]
Κύριος μέ ενάργεια πολλάκις διδάσκει γιά τίς κάθε είδους διαστροφές καί αντιστροφές τών εννοιών φωτός-σκότους, αληθείας-ψεύδους, από τούς επιόρκους άρχοντες κάθε εποχής.  
«... Σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν» (Λουκ. ια’ 35).
«... Εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν͵ τὸ σκότος πόσον» (Ματθ. στ’ 23).
«... Εἰ τὸν Οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν͵ πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ» (Ματθ. ι’ 25).
«... Ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν͵ πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;» (Ματθ. κγ’ 33).
 (Ήγουν, ... Πρόσεχε Χριστιανέ μήπως αλλοιωθεί ο νούς σου πού ετέθη γιά νά αναγνωρίζη τήν αλήθεια καί νομίζεις πώς είναι φώς, τό βαθύ καί πραγματικό σκοτάδι.
... Εάν ο νούς σου σκοτισθή, πού έχει σκοπό νά αναγνωρίζη τό φώς καί τό ορθό, τότε διαλογίσου, πόσο θά βαθύ σέ σένα θά κυριαρχή τό σκοτάδι τών παθών.
... Εάν τόν Βασιλέα καί Οικοδεσπότη Κύριο οι διεστραμμένοι τόν απεκάλεσαν Διάβολο, πολύ περισσότερο δέν θά τό κάνουν γιά τούς δικούς μαθητές καί τά τέκνα Του;
... Εσείς άπιστοι Πολιτικοί καί Θρησκευτικοί Άρχοντες, είσθε αληθή φίδια καί κάτι ακόμη χειρότερο, γεννημένοι από οχιές μέ φαρμακερό δηλητήριο. Πώς λοιπόν θά αποφύγετε τήν καταδίκη καί τήν αιώνιο κόλασι;).
 Του Σεραφείμ Νικολάου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου