Πέμπτη 9 Απριλίου 2020

Μετά το Πάσχα η ανακοίνωση των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας


Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του αιρετού του ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή "Η συζήτηση των γενικών μεταθέσεων θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 22 Απριλίου. Η ανακοίνωση των μεταθέσεων στη Δ.Ε. θα γίνει την περίοδο αυτή".
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ, Νεκτάριου Κορδή εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν την Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Απριλίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Εγκρίθηκε η αποδέσμευση εκπαιδευτικού για μετάταξη σε διοικητική θέση για λόγους υγείας συζύγου μετά από βεβαίωση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας.
2. Έγινε δεκτή 1 ανάκληση αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικού σε Καλλιτεχνικό Σχολείο.
3. Εγκρίθηκε 1 αίτηση εκπαιδευτικού για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας για το έτος 2020.
4. Συζητήθηκαν και απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν κατά προτεραιότητα μετάθεση.
5. Για το ίδιο ζήτημα συζητήθηκαν 3 αιτήσεις αναφορικά με το διπλασιασμό μονάδων συνθηκών διαβίωσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες. Εξ αυτών απορρίφθηκαν οι 2 και ικανοποιήθηκε η 1 αίτηση. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4Α του ν. 3848/2010 (71Α΄), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4574/2018 (191Α΄)

«1. Ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας των μόνιμων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ και ΙΓ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄45), στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, υπολογίζεται στο διπλάσιο για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης, εφόσον έχει διαρκέσει κάθε φορά τουλάχιστον δύο (2) συνεχόμενα διδακτικά έτη. 2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από το διδακτικό έτος 2018-2019…».

Στην παρ. 8.2., Μέρους Δεύτερου της υπ΄αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. ορίζεται ότι «Από το σχολικό έτος 2014-2015 διπλασιασμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω περιπτώσεων: α) Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν με οργανική ή προσωρινή τοποθέτηση στα συγκεκριμένα σχολεία για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα σχολικά έτη. β) Εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ ή από άλλες σχολικές μονάδες εντός του ίδιου ΠΥΣΔΕ και υπηρέτησαν στα συγκεκριμένα σχολεία καθ’ όλη τη διάρκεια δύο τουλάχιστον συνεχόμενων διδακτικών ετών (από 01/09 έως 30/06).

Ο διπλασιασμός θα γίνεται κατ’ αναλογία για τους μήνες διάρκειας του κάθε διδακτικού έτους, ενώ για τους θερινούς μήνες ο εκπαιδευτικός θα μοριοδοτείται κατ’ αναλογία με τα μόρια της οργανικής τους θέσης».

6. Συζητήθηκαν 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών με αμφισβητούμενο δικαίωμα μετάθεσης οι οποίες και απορρίφθηκαν. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 «1.Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ. απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στη κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. (…)

4. Δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στην οργανική θέση στις περιπτώσεις της μετάθεσης ειδικών κατηγοριών καθώς στις περιπτώσεις μετάθεσης από σχολείο μη ειδικής αγωγής σε ΣΜΕΑ.». Σύμφωνα με τις παρ. 1.2.β και 1.4. του Κεφαλαίου Γ΄, Μέρους Πρώτου της υπ΄ αριθμ. 176269/Ε2/12-11- 2019 εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. «Εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε Πειραματικά Διαπολιτισμικά σχολεία μετά την συμπλήρωση διετούς πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση, έχει δικαίωμα μετάθεσης σε ένα από τα παραπάνω αναφερόμενα ή σε λοιπές σχολικές μονάδες της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης.». «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 4547/2018 (102Α΄) οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και διανύουν το έτος λήξης της απόσπασής τους ή έχει ήδη ανακληθεί η απόσπασή τους στο εξωτερικό δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, μόνον εφόσον πριν από την απόσπασή τους στο εξωτερικό υπηρέτησαν ένα (1) έτος στην οργανική τους θέση».

7. Συζητήθηκε και απορρίφθηκε 1 αίτηση εκπαιδευτικού αναφορικά με τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης.
8. Συζητήθηκαν 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών αναφορικά με μόρια οικογενειακών λόγων. Εξ αυτών ικανοποιήθηκε η 1.
9. Συζητήθηκαν 8 αιτήσεις εκπαιδευτικών συζύγων δικαστικών. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν οι 4 και απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες.
10. Συζητήθηκαν και απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών αναφορικά με μονάδες συνυπηρέτησης.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 «6. Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του υπολοίπου δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, ή άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.

β) προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελευθέρων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κλπ.) από την οποία να προκύπτει ότι η σύζυγός εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα». Τονίσαμε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα να ενισχυθεί ιδιαίτερα η μοριοδότηση των ζευγαριών εκπαιδευτικών!
11. Σχετικά με τις μεταθέσεις στα Μουσικά Σχολεία, έγινε συζήτηση επί των αιτήσεων και καλύφθηκαν 38 οργανικά κενά γενικών ειδικοτήτων. Για τις μεταθέσεις των μουσικών ειδικοτήτων δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στο ΚΥΣΔΕ η εισήγηση της αρμόδιας Επιστημονικής Καλλιτεχνικής Επιτροπής. Η συζήτηση για αυτές τις ειδικότητες θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση.

12. Σχετικά με τις μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία οι ενεργές αιτήσεις είναι 119. Τα δηλωθέντα κενά είναι συνολικά 53. Για 7 από αυτά τα κενά δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις. Τελικά καλύφθηκαν 18 από τα κενά αυτά για τις γενικές ειδικότητες. Για τις αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών ειδικοτήτων αναμένεται η εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας. Η συζήτηση για τις ειδικότητες αυτές θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση.

13. Σχετικά με τις μεταθέσεις στα Διαπολιτισμικά Σχολεία οι ενεργές αιτήσεις είναι 35. Τα δηλωθέντα κενά είναι 19 εκ των οποίων σε 10 δεν υπήρχε αίτηση. Τελικά καλύφθηκαν τα 9 κενά.

14. Η συζήτηση των γενικών μεταθέσεων θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 22 Απριλίου. Η ανακοίνωση των μεταθέσεων στη Δ.Ε. θα γίνει την περίοδο αυτή.

15. Την Παρασκευή 10 Απριλίου ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών. Δυστυχώς παρά τα αιτήματα των 2 ομοσπονδιών ΟΛΜΕ και ΔΟΕ δεν δόθηκε η παράταση της προθεσμίας αυτής! Έτσι – εν μέσω πανδημίας και με κλειστά φυσικά σχολεία- χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να πάρουν μια τόσο σοβαρή απόφαση για τη λήξη του εργασιακού τους βίου! Αλήθεια πόσο δύσκολο ήταν η προθεσμία να οριστεί 10 μέρες μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων τη στιγμή μάλιστα που η λύση της υπαλληλικής σχέσης είναι στις 31/8/2020; Η διακηρυγμένη ευαισθησία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για τους εκπαιδευτικούς πρέπει να αποδεικνύεται έμπρακτα και με τα σοβαρά αυτά ζητήματα!

16. Την ίδια στιγμή ετοιμάζεται την επόμενη εβδομάδα η κατάθεση πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου για Αξιολόγηση, Τράπεζα Θεμάτων, Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και άλλα ενδιαφέροντα! Την ώρα που η ανθρωπότητα μαστίζεται από μία πρωτόγνωρη κρίση δημόσιας υγείας, το υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση με τα σχολεία κλειστά, τις συναθροίσεις να απαγορεύονται και τον κόσμο έγκλειστο, προχωρά σε μία πρωτοφανή αντιδημοκρατική τακτική, με στόχο να περάσει τις αντιεκπαιδευτικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές της! Την καλούμε να μην το κάνει γιατί και η καραντίνα έχει τα όρια της!

17. Αντίθετα το Υπουργείο δεν δείχνει την ίδια σπουδή να ανακοινώσει την ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων! Τη στιγμή που οι μαθητές/τριες μας αντιμετωπίζουν τον εγκλεισμό, την παύση της δια ζώσης παιδαγωγικής διαδικασίας και των κοινωνικών σχέσεων που προκύπτουν από αυτήν, το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει να τους δημιουργεί επιπρόσθετη συναισθηματική εξάντληση, αρνούμενο αδικαιολόγητα να αναλάβει την ευθύνη να ανακοινώσει επίσημα την αναπόφευκτη μείωση της ύλης! Είναι αδιανόητο να πλησιάζει η Μ. Εβδομάδα και οι μαθητές να μη γνωρίζουν την ακριβή ύλη πάνω στην οποία πρέπει να εστιάσουν κατά την ήδη προβληματική προετοιμασία τους! Μία λύση υπάρχει: Το Υπουργείο να ανακοινώσει το αργότερο μέχρι την Παρασκευή την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων! Την ώρα που οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη στιγμή στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις και με αποκλειστικά δικά μας μέσα τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, ας αναλάβει επιτέλους το ΥΠΑΙΘ τις πολιτικές του ευθύνες κι ας αφήσει τις επικίνδυνες διφορούμενες δηλώσεις και τις ανούσιες κινήσεις εντυπωσιασμού!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Μπροστά στην πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε όλοι με την πανδημία του κορονοϊού, σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση με υγεία και δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας! Είμαστε δίπλα στους μαθητές μας, τους γονείς τους και τη δοκιμαζόμενη κοινωνία με όρους στήριξης, εμψύχωσης, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για να σπάσουμε την αλυσίδα της μετάδοσης!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου