Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020

Τρέμων συντριβήν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀντέκοψε ψηφοφορίαν

Ὀρθοδοξία “Ἐς ἀεί”, “Οὐρανοβατοῦσα”, “Ἐλευθέρα” καὶ “Ζῶσα”.

 Οἱ Ἀερο-Χειροτονημένοι” θὰ σβήσουν, ὅπως ἡ Κομμουνιστικὴ “Ζῶσα Ἐκκλησία”, παρὰ τὴν αἰσχρὰν ἀναγνώρισιν ἀπὸ τὸ “Φανάρι”
Τρέμων συντριβήν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἀντέκοψε ψηφοφορίαν
ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ “ΑΥΤΟΚΑΤΑΛΥΟΝΤΑΙ”
Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης
Οἱ Ἀερο-Χειροτονημένοι” θὰ σβήσουν, ὅπως ἡ Κομμουνιστικὴ “Ζῶσα Ἐκκλησία”, παρὰ τὴν αἰσχρὰν ἀναγνώρισιν ἀπὸ τὸ “Φανάρι”
«(Στὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο) Συνήχθησαν δὲ οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Πρεσβύτεροι ἰδεῖν περὶ τοῦ λόγου τούτου (τῆς Περιτομῆς τῶν Χριστιανῶν)… πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης ἀναστάς Πέτρος εἶπε πρὸς αὐτούς… Ἐσίγησεν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος καὶ ἤκουον Βαρνάβα καὶ Παύλου… Μετὰ δὲ τὸ σιγῆσαι αὐτοὺς ἀπεκρίθη Ἰάκωβος λέγων…» (Πράξ. ιε΄ 6, 7, 12, 13).
(Ἤγουν: Κατὰ τὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο στὰ Ἱεροσόλυμα, συνήχθησαν ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Πρεσβύτεροι νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ θέμα τῆς περιτομῆς τῶν Χριστιανῶν… καὶ ἀφοῦ ἔγινε πολλὴ συζήτησις, σηκώθηκε ὁ Πέτρος καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς… Ἐσιώπησε ὅλο τό πλῆθος τῶν Χριστιανῶν καὶ ἄκουγαν τὸν Βαρνάβα καὶ τὸν Παῦλο… Μετὰ δὲ τὴ σιωπή, τοὺς ἀπεκρίθη ὁ Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος καὶ εἶπε,…).ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Δὲν προεδρεύει εἰς τὴν Ἀποστολικὴν Σύνοδον ὁ Ἀπ. Πέτρος
Κατὰ τὸ 49 μ.Χ. συνῆλθε στὰ Ἱεροσόλυμα ἡ Ἀποστολικὴ Σύνοδος, γιὰ τὸ θέμα τῆς μὴ περιτομῆς τῶν Χριστιανῶν. Πρόεδρος αὐτῆς δὲν ἦτο ὁ Πρωτοκορυφαῖος Πέτρος, οὔτε ὁ Παῦλος, ἀλλὰ ὁ Ἅγ. Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ὁ τότε Ἐπίσκοπος τῆς Ἁγίας Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ.
Ὡμίλησε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος σχετικῶς.
Συνέχισε ὁ Ἀπόστολος Βαρνάβας καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
Συνέκλεισε δὲ μὲ ὁμιλία ὁ Ἅγ. Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος.
Ἀπεφάσισαν, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ τὴν μὴ ἀναγκαιότητα τῆς περιτομῆς εἰς τοὺς Χριστιανούς.
Παῦλος εἰσηγητὴς καταργήσεως
“Ἑβραϊσμοῦ” πετάγματος Χριστιανισμοῦ
Ὁ κύριος εἰσηγητὴς τῆς ἐλευθερίας τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν Ἑβραϊκὸ καὶ Μωσαϊκὸ ἐναγκαλισμὸ ἦτο ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα, ὁ θεῖος Παῦλος.
Ὁ Χριστιανισμὸς ἔπρεπε νὰ ξεφύγη ἀπὸ τὰ στενὰ ὅρια τοῦ “Ἰσραηλιτισμοῦ” καὶ νὰ ἀνοίξη παν­ελεύθερος τὰ φτερά του στὴν πλατειὰ Οἰκουμένη.
Τὸ ἴδιο καὶ κάθε ἐποχὴ ἡ Ὀρθοδοξία ἀνοίγει τὰ φτερά της γιὰ ταξίδι στὰ γαλανὰ καὶ ἐλεύθερα οὐράνια. Δὲν θὰ τῆς σπάσουν τὰ φτερὰ κανενὸς εἴδους “Νέο-Πρωτοτόκια” καὶ “Νέο-Ἑβραϊσμοί”, στενοκέφαλων ρασοφόρων.
Κανενὸς εἴδους “Φαναριώτικοι” “ Νέο-Παπισμοί”.
Οὐδεμιᾶς μορφῆς “Μοσχοβίτικος” “Αὐταρχισμός”.
Ὀρθοδοξία “Ἐς ἀεί”, “Οὐρανοβατοῦσα”, “Ἐλευθέρα” καὶ “Ζῶσα”.
Χωρὶς λειτουργίαν Ἱ. Συνόδων, “Φαναρίου”, Ἀθηνῶν καὶ Ἀλεξανδρείας
Κατ’ ἐφαρμογὴ τῶν ἀνωτέρω, τὸ “Φανάρι”, μόνον κατὰ “Νέο-Παπικὴ” φαντασίωσι ἐδικαιοῦτο, νὰ ἀποδώση Αὐτοκέφαλο στὰ “Νεο-Ναζιστικὰ” μορφώματα τοῦ κ. Π. Ποροσένκο. Οὔτε φυσικὰ εἰς τὰ ὅρια ξένης Ἐκκλησίας, τῆς Ρωσικῆς. Κατὰ λογικὴ συνακολουθία, ὄχι κατὰ παραφροσύνη, οὔτε εἰς Ἀχειροτονήτους, καθῃρημένους, Σχισματικοὺς καὶ “Ἀερο-Χειροτονημένους”.
Ἀλλὰ καὶ αὐτὴ ἡ ἀνυπόστατος “Ἀπόφασις” τῆς “Ψευτο-Αὐτοκεφαλίας”, εἶναι ἀνύπαρκτος καὶ ἄκυρος, οὖσα ἐξ ὑπαρχῆς Ἀντικανονική, ἀφοῦ δὲν ἀπετολμήθη νὰ εἰσαχθῆ πρὸς ψήφισι στὸ σύνολο τῶν ἑκατὸν εἴκοσι (120) Ἱεραρχῶν τοῦ “Φαναρίου”. Εἶναι ὡς νὰ μὴ ὑπῆρξε ποτέ.
Ἐπίσκοποι, ὢ τῆς “Τραγωδίας”, οἱ ὁποῖοι ΟΥΔΕΠΟΤΕ συνέρχονται ἐν Συνόδῳ, ὥστε νὰ ψηφίζουν, νὰ ψηφίζωνται καὶ νὰ διατυπώνουν ἐλεύθερο λόγο ἐν Πνεύματι Ἀληθείας.
Ἐπίσης ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὶς 12/10/19, οὐδεμία “Ἀπόφασι” ἐθέσπισε, ἀφοῦ οὔτε φανερή, οὔτε μυστικὴ ψηφοφορία ἐτέλεσε, οὔτε δι’ ἀνατάσεως τῶν χειρῶν ἐνεκρίθη ὁποιαδήποτε “ἀπόφασις”.
Κατ’ ἀθλίαν ἀναλογίαν καὶ ἀντιστοιχίαν, οὔτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, μόνος ἐδικαιοῦτο νὰ διατείνεται πώς “Ἀναγνωρίζει” ὡς “Ἐκκλησία”, τὸ συνονθύλευμα τῶν Ἀχειροτονήτων καὶ τῶν Καθηρημένων τῆς Οὐκρανίας.
Τὸ αὐτὸ καὶ ἡ Ἱεραρχία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, συνελθοῦσα, οὐδεμία ἀπόφασι, διὰ ψηφοφορίας ἀναγνωρίσεως τῆς “Μὴ-Ἐκκλησίας” ἐνέκρινε. Ἑπομένως καὶ ὁ εἰς Ἀλεξάνδρεια κ. Θεόδωρος, ἀντικανονικὰ καὶ ἀνυπόστατα ἐμνημόνευσε τὸν “Ψευτο-Κιέβου” κ. Ἐπιφάνιο.
Καταργοῦν τὴν Συνοδικότητα καὶ αὐτοκαταργοῦνται ὡς Προκαθήμενοι
Ὁ λογικὸς συλλογισμὸς εἶναι ἁπλὸς καὶ ἀτράντακτος:
Εἴτε τὸ Συνοδικὸ Σύστημα εἶναι ἄχρηστο καὶ περιττό, ὅπερ ἄτοπο, ὁπότε, ὡς ἄχρηστο, ἂς μὴ λειτουργῆ καὶ ἂς καταργηθῆ.
Εἴτε οἱ καταργοῦντες αὐτὸ Προκαθήμενοι, αὐτομάτως, ὡς μὴ ἔχοντες πραγματικὰ λειτουργοῦσα ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ Ἱερὰ Σύνοδο, κατ’ οὐσίαν “Αὐτο-Καταργοῦνται”. Εἶναι Ἀπολελυμένοι ὡς Ἐπίσκοποι. Λογικῶς, δὲν ὑφίσταται Πρόεδρος, μὲ ἀνύπαρκτο ὁμάδα, ὅπου νὰ προεδρεύη.
Κατὰ συνέπειαν, οἱ οὕτω μεθοδικῶς καὶ συστηματικῶς ἐνεργοῦντες, ἀγνοοῦντες καὶ καταργοῦντες τὰς Ἱ. Συνόδους, ὁ κ. Ἱερώνυμος, ὁ κ. Θεόδωρος, καθὼς καὶ ὁ ὑπαίτιος κ. Βαρθολομαῖος κεῖνται εἰς “Ἐκκλησιολογικὸ Κενό”, μὲ “Ἀπολελυμένους Θρόνους”.
Προκαθήμενος βουβὸς ἀκροώμενος Μνημόνευσιν “Ἀερο-Χειροτονήτων”
Στὶς 19/10/19, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλάδος, μετέβη στὴ Θεσσαλονίκη, χωρὶς Ἱεροσυνοδικὴ “Ἀπόφασι”, ὅπου συλλειτούργησε μὲ τὸν εἰς τὸ “Φανάρι”, ὅστις ἐμνημόνευσε εἰς τὴν Μεγάλη Εἴσοδο τὸν “Ψευτο-Κιέβου” κ. Ἐπιφάνιο.
Ὁ Προκαθήμενος τῶν Ἀθηνῶν φέρει προσωπικὴ εὐθύνη γι’ αὐτὴ τὴν συλλειτουργία, τὴν ὁποία ἀνέλαβε αὐθαιρέτως, κάνοντας ὑπέρβασι ἁρμοδιότητος. Εἶναι ὁ ἴδιος ὑπόλογος τοῦ μεγάλου ἐγκλήματος, ἀπὸ πλευρᾶς Ἱεροκανονικῆς καὶ Ἐθνικῆς.
Εἶναι ἔνοχος, καθότι ὁ ἴδιος ὠθεῖ τὴν Ὀρθοδοξία εἰς φοβερὸ “Ἑλληνο-Σλαβικὸ” Σχίσμα, κατ’ ἐντολὴν τῶν ντόπιων καὶ ξένων ἐκβιαστῶν. Τῶν “Δούλων” τοῦ “Δούλου” Ἰσχυρῶν τινῶν τῆς Γῆς.
Εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸν κίνδυνο ἐνάρξεως θρησκευτικοῦ “Ἑλληνο-Ρωσικοῦ” πολέμου, ποὺ θὰ μετεξελιχθῆ σὲ ἐπικίνδυνο “Σλαβο-Ἀνατολικὸ” “Ἀνθ-Ἑλληνισμό”.
Ἀλλά, τὸν εἰς Ἀθήνας, ἄχρι καιροῦ, τὸν κατακεραυνώνουν οἱ ἕτερες Ἕνδεκα (11) Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες, μὲ πληθυσμὸ τὸ 90% τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Αὐτὲς ὀρθῶς δὲν ἀναγνωρίζουν τὰ διάδοχα μορφώματα τοῦ Κομμουνισμοῦ (1922) καὶ τοῦ Ναζισμοῦ (1941), τοὺς “Ἀερο-χειροτονήτους” “Κιεβίτες”.
Ἐνοχὴ τῶν Ἐπισκόπων καὶ ὄχι τῶν Πρεσβυτέρων
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, μέσα σὲ μία Ἱεραρχία ἀκαταστασίας, τὴν 12/9/19, δὲν ἐκτέλεσε καμιὰ ψηφοφορία. Εἶναι καταφανὲς ὅτι τὸ “Ψευτο-Αὐτοκέφαλο” θὰ ἀπερρίπτετο, πανηγυρικότατα. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ λόγο δὲν ἀπετόλμησε νὰ ὑποστῆ τὴν βάσανο τῆς ψήφου. Διαφορετικά, ἅπαντες οἱ θιασῶτες καὶ κατέχοντες τὴν κεντρικὴ ἐξουσία θὰ ἐνεργοποιοῦσαν τὸ δημοκρατικὸ καὶ Ἱεροκανονικὸ χρέος τῆς ψηφοφορίας.
Προφανῶς λοιπόν, οὐδεμία “Σὺν-Εὐθύνη” φέρουν οἱ ἕτεροι Ἐπίσκοποι τῆς Ἑλλάδος, γιὰ τὴν ἀντικανονικὴ ἐνέργεια τοῦ εἰς Ἀθήνας Ἐπισκόπου. Αὐτοὶ οὐδέποτε ἐνέκριναν, οὔτε προχώρησαν εἰς σχετικὴ Ἱεροσυνοδικὴ “Ἀπόφασι”.
Καταλογίζεται ὅμως πλήρης ἡ ἐνοχή τους γιὰ τὴν αἰδήμονα σιωπή. Διότι ὑπέστησαν τὸν τραγικὸ ἐξευτελισμὸ τῆς παρουσίας των στὴν ΙΣΙ τῆς 12/10/19, χωρὶς ἰσχυρὸ καὶ ἀποτελεσματικὸ λόγο καὶ χωρὶς ψῆφο. Μὰ καὶ μετὰ ταῦτα, χωρὶς δημόσιο λόγο ἀληθείας, ἢ μὲ κάποιο ἐπαμφοτερίζοντα λόγο, πλὴν ἐλαχιστοτάτων ἐξαιρέσεων.
Ἀλλὰ καὶ οἱ Πρεσβύτεροι, δὲν φέρουν οὐδεμία Ἐνοχή. Ἀκόμη καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀνήκουν εἰς τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ δὲν ἔχουν συμμετοχὴ στὸ ἔγκλημα καὶ στὰ ἔργα ποὺ συντελεῖ ἕνα ἄτομο, χωρὶς τὴν ἀναγκαὶα ἐν πνεύματι Ἁγίῳ Ἐξουσιοδότησι. Τὸ χρέος τους εἶναι νὰ ὁμιλοῦν ἐν συνέσει, ἀλλὰ καὶ μὲ παρρησία γιὰ τὴν ἀλήθεια.
Θὰ ἐξαφανισθοῦν, ὅπως ἡ Κομμουνιστικὴ “Ζῶσα Ἐκκλησία”
Φρονοῦμε κάτι ἀπόλυτα λογικό, ποὺ εἶναι ἀδήρητος πρόβλεψις καὶ ἂς μοιάζει μὲ κάποια προφητεία.
Εἶναι βέβαιον πὼς ἡ “Ψευτο-Ἐκκλησία” τοῦ Κιέβου θὰ ἐξαφανισθῆ, ὅπως ἔσβησε καὶ ἡ κομμουνιστικὴ “Ζῶσα Ἐκκλησία” (1922-1940), τὸ δημιούργημα τῶν αἱμοσταγῶν Στάλιν καὶ Λένιν.
Τὸ ἐξάμβλωμα ἐκεῖνο ἀπεβίωσε, παρὰ τὴν βδελυρὴ “Ἀναγνώρισί” του ἀπὸ τὸ τότε “Φανάρι”, τὴν “Ἀλεξάνδρεια” καὶ τὰ “Ἱεροσόλυμα”.
Δυστυχῶς, τὸ “Φανάρι” συνεχίζει τὶς σατανικὲς μαχαιριὲς ἐπάνω στὸ Σεπτὸ Σῶμα τῆς Ὀρθοδοξίας.
Οἱ φυσικοὶ καὶ ἠθικοὶ αὐτουργοί, οἱ ἐπίορκοι ρασοφόροι, θὰ “Ναυαγήσουν”, στὰ βράχια τῆς “Μαύρης θαλάσσης”…
Ὁ Νικηφόρος Ἀγών, ἐντός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου
Ἄγρυπνοι Ἐπίσκοποι, σεβάσμιοι Πρεσβύτεροι, φλογεροὶ Μοναχοὶ καὶ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ ἀναλάβουμε κατάλληλο πόλεμο καὶ κεραύνιο ἀγῶνα.
Εἰς κάθε ἐμφάνισι καὶ παρουσία “Ἀχειροτονήτων”, “Ἀερο-Χειροτονημένων”, καὶ Καθηρημένων, ἂς προβαίνουμε εἰς τὶς νόμιμες γραπτὲς καὶ προφορικὲς διαμαρτυρίες καὶ ἀποδοκιμασίες. Ἐναντίον τῶν “Κιεβιτῶν”, ἀλλὰ καὶ κατὰ τῶν ἐπιόρκων, τῶν προσκαλούντων αὐτοὺς ρασοφόρων, κάθε βαθμοῦ καὶ θέσεως.
Δὲν θὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν Ἐκκλησία μας, ὥστε αὐτὴ νὰ καταστῆ ἕρμαιο στὰ νύχια “Πρόβατο-Σχήμων καὶ Λοιμωδῶν” λύκων.
Θὰ παραμείνουμε ἀπαρασάλευτοι μέσα στὴν Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία δὲν ἀποτελεῖ κτῆμα καὶ ἰδιοκτησία οὐδενὸς ἀναξίου μεγαλοσχήμου, ἀλλὰ μόνον τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ. Μέσα ἀπὸ τὸ ἀκατάλυτο Κάστρο θὰ πολεμοῦμε δεόντως.
Θὰ παρεμποδίσουμε ἕνα “Ἑλληνο-Σλαβικὸ” Σχίσμα στὴν φιλτάτη Ὀρθοδοξία.
Θὰ ἐνεργοποιήσουμε κάθε προσιτὸ μέτρο “Πνευματικοῦ πολέμου”, ὅπως μᾶς τὸ ἐδίδαξαν καὶ μᾶς τὸ παρέδωσαν οἱ θεοφόροι σοφοὶ Πατέρες μας καὶ τὸ ὁριοθετοῦν οἱ Ἱ. Κανόνες καὶ τὰ Ἱ. Εὐαγγέλια.
Τέλος, ἐποφείλουμε ἅπαντες νὰ ἐφαρμόσουμε ἐν συνέσει καὶ δυνάμει, ἐπ’ ἀκριβῶς τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τοῦ καὶ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ πλήθους ἑτέρων Ἐκκλησιῶν, προσταχθέντα μὲ σαφήνεια.
«… Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε… » (Ἐφεσ. ε’ 8, 11, 16).
(Μετάφρασις: Μὴ ἔχετε καθ’ οἱονδήποτε τρόπο συμμετοχὴ στὰ ἔργα τὰ ἄκαρπα καὶ σκοτεινά, καὶ καλύτερα εἶναι νὰ τὰ ἐλέγχετε).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου