Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Eπιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
Αναστασίου Τσόχα 36,
Αθήνα 115 21
                              
                                 Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης της Πράξεως με τίτλο: «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και τηw Πράξεως με τίτλο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Για την υποστήριξη των ανωτέρω Πράξεων, το Ι.Ε.Π. έχει απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό μητρώο εποπτών/αξιολογητών και εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού καθώς και επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών του Ι.Ε.Π., στην οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν κληθεί να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitrooαπό 28.04.2020 έως και 12.05.2020.
Στο γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές Επιστήμες στο οποίο έχουν ενταχθεί τα Θρησκευτικά Δημοτικού - Γυμνασίου – Λυκείου και συγκεκριμένα στα βαθμολογικά κριτήρια α) Εποπτών/Αξιολογητών, β) Εκπονητών και γ) Επιμορφωτών, αναφέρονται, μεταξύ άλλων κριτηρίων μοριοδότησης και επιλογής και η μοριοδότηση τριών κατηγοριών υποψηφίων, που αφορά στην «αποδεδειγμένη εμπειρία ΠΣ ή στην εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού, ή Υποστηρικτικού Εκπ. Υλικού συναφούς με το Γνωστικό Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου ή στην Επιμορφωτική εμπειρία ως επιμορφωτών».
Θα θέλαμε, πάνω σε αυτό το θέμα να σας ζητήσουμε την εξαίρεση από τη μοριοδότηση όσων συμμετείχαν ως εκπονητές, αξιολογητές ή επιμορφωτές στα Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου (2011) και (2014), διότι α) τα Προγράμματα αυτά ακυρώθηκαν τετράκις με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 660 και 926, που δημοσιεύτηκαν το (2018), και 1749 και 1750 που δημοσιεύτηκαν το (2019), ως μη συνταγματικά και μη κατάλληλα για τη διδασκαλία τους σε μαθητές. β) Τα Προγράμματα αυτά επίσης ακυρώθηκαν με τις νέες Υπουργικές αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ: αριθμ. 31585/Δ2 και 31603/Δ2, ΦΕΚ 698 και 699 - 4 Μαρτίου 2020: Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Δημοτικού– Γυμνασίου και Λυκείου.
Επιπροσθέτως, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα άρθρ. (107, παρ. 1), εάν ο Δημόσιος Υπάλληλος δεν ζητήσει την εξαίρεσή του από την μοριοδότησή του σε αποδεδειγμένη εμπειρία του, όπως υποχρεούται να πράξει, στην περίπτωση που έχει συμμετάσχει σε επιτροπή, το έργο της οποίας ακυρώθηκε, ως παράνομο, δικαστικώς και μάλιστα από το Ανώτατο Δικαστήριο του ΣτΕ (αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης). Επιπλέον, με βάση τον Ποιν. Κώδικα (άρθρ. 254), τιμωρείται ο Δημ. Υπάλληλος, ο οποίος αποσιωπά λόγους εξαιρέσεώς του από κάποια επιτροπή ή άλλη υπηρεσία. Στην προκειμένη περίπτωση, εάν υπάρχουν υποψήφιοι, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Μητρώο που θα προκύψει από την ως άνω Πρόσκληση, οι οποίοι, όμως, συμμετείχαν ως Εμπειρογνώμονες (Αξιολογητές, Εκπονητές και Επιμορφωτές) σε Επιτροπές του ΙΕΠ για εκπόνηση, αξιολόγηση και επιμόρφωση ΠΣ και εκπαιδευτικού υλικού που ακυρώθηκαν ως αντισυνταγματικά, κατά τη γνώμη των νομικών μας συμβούλων, θα πρέπει να αιτηθούν εξαίρεση από τη συγκεκριμένη μοριοδότηση αυτής της εμπειρίας.
Παράλληλα, τίθενται και ζητήματα συνταγματικής ανισότητας λόγω της αυξημένης μοριοδότησης αυτών των εμπειριών, που ευνοεί,  επανειλημμένως τους ίδιους συγκεκριμένους ανθρώπους, που επί πολλά έτη, λόγω αυτής της εύνοιας,  έχουν σχεδόν μονιμοποιηθεί στα Μητρώα του ΙΕΠ.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προσεχθούν αυτά τα σημεία της Πρόσκλησης, εκ μέρους σας, διότι δημιουργείται τεράστιο ζήτημα, για τους άμεσα ενδιαφερόμενους ως προς την εγκυρότητα της ως άνω Πρόσκλησης του Ι.Ε.Π.
Με τιμή
Για το ΔΣ της ΠΕΘ

Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Ηρακλής Ρεράκης                                                  Παναγιώτης Τσαγκάρης
           Καθηγητής Θεολογίας ΑΠΘ                                              Υπ. Δρ. Θεολογίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου