Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019

Ἡ ἀλαζονεία τοῦ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως


Ὁ Σεβ. Ἀλεξανδρουπόλεως προέβη εἰς δηλώσεις εἰς τὴν «Δέλτα Τηλεόραση». Ὡμίλησε διὰ ἔγκρισιν ὑπὸ τῆς Ἱεραρχίας τῶν πορισμάτων τῶν γνωμοδοτικῶν ἐπιτροπῶν, καίτοι δὲν ἐλήφθη τοιαύτη ἀπόφασις. Ἀλήθεια, διατί τὰ πορίσματα δὲν δημοσιεύονται; Ὑπεστήριξεν ὅτι δὲν ἔχουν ἁρμοδιότητα νὰ κρίνουν πράξεις ἄλλης Ἐκκλησίας. Τὸ Φανάρι, Σεβασμιώτατε, εἶχε δικαίωμα νὰ κρίνη τὰς ἀποφάσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τὸ ὁποῖον εἶχε καθαιρέσει τὸν ψευδοκιέβου; Πῶς εἶναι κανονικαὶ αἱ χειροτονίαι, ὅταν τοὺς φακέλους τῶν κληρικῶν εἶχε μόνον τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας; Ἢ μήπως ὁ Σεβασμιώτατος κατηγορεῖ τὸ Πατριαρχεῖον Μόσχας ὅτι ψεύδεται, ὅταν αὐτό ἐπισήμως δηλώνει γραπτῶς ὅτι ὑπάρχουν ἀχειροτόνητοι; Ὁ Σεβασμιώτατος θεωρεῖ προφανῶς «πρόβατα» τὰς ὑπολοίπους Ἐκκλησίας, διὰ νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι θὰ ἀκολουθήσουν τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Παραθέτομεν τμῆμα ἀπ’ ὅσα ἀνέφερεν, ὡς ἀνηρτήθησαν εἰς τὸ διαδίκτυον τὴν 16ην Ὀκτωβρίου 2019:
«… Ἀποφασίσαμε κατ’ ἐπέκταση τῆς κανονικῆς Ἱεραρχίας νὰ δοθεῖ μία ἡμέρα παράταση, γιὰ νὰ ἀσχοληθοῦμε μόνο μὲ αὐτὸ τὸ θέμα… Δόθηκαν οἱ δύο γνωμολογίες ἀπὸ τὶς δύο ἐπιτροπές… αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἐνέκρινε καὶ ἡ μεγάλη Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας… Ἔτσι λοιπόν, δὲν ἔχουμε ἁρμοδιότητα νὰ κρίνουμε τὶς πράξεις μιᾶς ἄλλης Ἐκκλησίας καὶ μιᾶς ἄλλης Συνόδου, ἀλλὰ ἀφοῦ τὸ θέμα πῆρε τὶς διαστάσεις ποὺ πῆρε, ναί, ἀποφασίσαμε ὅτι ἐγκρίνουμε τὴν Ἐκκλησία τὴν Αὐτοκέφαλη τῆς Οὐκρανίας… Ἐκεῖ λοιπὸν συζητήσαμε ὅτι ὄντως τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐξέτασε τὶς χειροτονίες, ὅλες ἀνεξαιρέτως καὶ βρῆκε ὅτι εἶναι κανονικές, δηλαδὴ ἀπὸ ποῦ πῆραν τὴν ἱερωσύνη καὶ τὴν ἀρχιερωσύνη οἱ σημερινοὶ Ἐπίσκοποι τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας. 

Εἶναι κανονικὲς οἱ χειροτονίες, γιατί ἀκουγόταν ὅτι κάποιοι ἦταν καὶ αὐτοχειροτόνητοι… Καλὸ θὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας νὰ μὴ μένει ἔξω ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν Ἐκκλησιῶν. Μὴ βλέπετε κάποιες ἐπιφυλάξεις ποὺ κυκλοφοροῦν. Μετὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μία-μία ἀπὸ τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ τὰ Πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ Πατριαρχεῖα θὰ προσχωροῦν σὲ αὐτὴ τὴ γνώμη καὶ σὲ αὐτὴ τὴν ἄποψη τὴ δική μας. Ἤδη κάτι τέτοιο ἔδειξε ἀμέσως τὴν ἴδια μέρα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου. Τὴν ἄλλη μέρα ὁ Πατριάρχης Γεωργίας. Ἐκεῖ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ οἱ Πατριάρχες Ἀλεξανδρείας καὶ Ἱεροσολύμων. Στὴ συνέχεια, ὕστερα ἀπὸ κανὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, καὶ ἡ Σερβία καὶ ἡ Βουλγαρία καὶ ἡ Ρουμανία κ.λπ.».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου