Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - 4.3.18 -ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - 4.3.18 -ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΕΙΤΕ ΕΘΝΟΚΑΠΗΛΩΝ ΕΙΤΕ «ΣΟΣΙΑΛΗΣΤΩΝ» ΠΟΥ ΠΑΣΧΙΖΟΥΝ ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ ΔΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΝ ΑΙΩΝΙΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ «ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ» ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ, ΔΙΑΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ
28.2.2018
1.Χάριν αὐτῶν τῶν ἀνεκτιμήτων ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, διακηρύσσομε τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμόθρησκον καὶ τὸ ὁμότροπον καὶ διετηρήθημεν σὰν Ἔθνος – Φυλὴ ἀνὰ τὶς χιλιετίες.
2.Τὴν ἐρχομένην Κυριακὴν 4 Μαρτίου 2018, δὲν πρέπει νὰ λείψῃ οὔτε ἕνας εὐλαβής, ταπεινὸς χριστιανὸς καὶ ἑλληνόψυχος ἀπὸ τὸ Παλλαϊκὸν Συλλαλητήριον τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) καὶ ἄλλων χριστιανικῶν σωματείων, ὅπου θὰ μιλήσῃ ὁ Πρόεδρος  της Π.Ε.Θ.,  Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ  Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  κύριος Ἡρακλῆς Ρεράκης.
3.Μέχρι τώρα ὅλοι οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες οὐσιαστικὰ ὅμως κάπηλοι τῆς δεξιᾶς καὶ ἀριστερίζοντες, μᾶς πρόδωσαν φοβερὰ καὶ μᾶς ἔσπασαν τῆς ἐλπίδος τὰ φτερά μὲ τὶς φροῦδες διαβεβαιώσεις τους καὶ ὑποσχέσεις τους.
4.Ἡ Πνευματικὴ Ἡγεσία, ἡ ὁποία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πασχίζει νὰ ἀναρριχηθῇ διὰ τῆς τεθλασμένης γίνεται ἀφωνότερη ἰχθύος καὶ ἀποφεύγει νὰ θηριομαχῇ, ἐναντίον τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἡ Ἡγεσία τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως δυστυχῶς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἔχει ὁμώσῃ γῆ καὶ ὕδωρ. Πραγματοποιεῖ ὅλες τὶς «ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ» γενόμενες συμφωνίες καὶ ὄχι μόνον προηγουμένως δὲν ἀνθίσταται, ἀλλὰ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως ἐνεργεῖ παντοιοτρόπως νὰ κατατρομοκρατήσῃ καὶ ὅσους κληρικοὺς καὶ εὐλαβεῖς τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος τολμοῦν νὰ ὑψώσουν τὸ ἀνάστημά τους, διευκολύνοντας τοιουτοτρόπως νὰ τσιμεντωθοῦν ὅλοι οἱ ἀντίχριστοι, ἀπάνθρωποι, ἀντικοινωνικοὶ καὶ ἀντεθνικοὶ φρικτοὶ  νόμοι καὶ διατάξεις. Στὴν συνέχεια, θεατρινικῷ τῷ τρόπῳ, παίζοντας, κατόπιν ἑορτῆς, τοὺς Ἡρακλειδεῖς ὡρύονται ὅτι εἶναι καὶ αὐτοὶ ἐναντίον τῶν ἀντιχρίστων νόμων.
Ἀν ὁ Μακαριώτατός μας εἶχε θάρρος παρρησίας, ἡρωισμοῦ καὶ αὐτοθυσίας Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου - ποὺ εἰσήρχετο ἀκόμη καὶ μέσα εἰς τὴν κρεββατοκάμαρα τοῦ Ἡρώδη - Ἰωάννου Χρυσοστόμου - ποὺ ἐτόλμησε καὶ τὰ ἔβαλε ἀκόμη καὶ μὲ τὴν Αὐτοκράτειρα Εὐδοξία γιὰ νὰ προστατεύσῃ τὸν κῆπον μιᾶς πτωχιᾶς χήρας καὶ τὴν ἀποκαλοῦσεν Ἀδοξίαν βροντοφωνῶντας:
«Πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται,πάλιν ταράττεται,πάλιν ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι». (Δοξαστικὸν Αἴνων τῆς ἑορτῆς) καὶ εἶχε ὡς δόγμα του:
« Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν»
καὶ εἶχε τὴν αὐτοθυσία χάριν τῶν μικρῶν, τῶν πτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος ὅπως νέφος Ἁγιομαρτύρων καὶ Ἐθνομαρτύρων καὶ καθὼς ὁ ἀνεπανάληπτος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θρυλικὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης θὰ βροντοφωνοῦσεν:
«Ἔστω τὸ ἐλεγκτὲς ναί, ἀλλὰ ὄχι ἐκπωματιστές»,
θὰ ἐπρολάβαινε τὸ κακόν.
Οὐδεὶς θὰ ἐτολμοῦσε νὰ φέρῃ τὴν παραμικρὰν ἀντίρρησι πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, διότι ὅλοι γνωρίζουν ὅτι τὸ ρᾶσον ὅταν ἵσταται στὸ ὕψος του ἔχει καὶ πρέπει νὰ ἔχῃ ἀνεξάντλητον δύναμι, διότι ἔχει τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα μαζί του.
5.Οἱ αὐταρχικοὶ ἰθύνοντες, ἀς μὴ πιστεύουν, γνωρίζουν ὅτι:
α. φωνὴ λαοῦ ὀργὴ Θεοῦ.
β.«ἐὰν ὁ Θεὸς μεθ᾽ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ᾽ ἡμῶν». (Ἡ πρώτη φράσι τῆς ὁμιλίας τοῦ Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαόν, Αἴγινα 1928).
γ. Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή˙ οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾽ ἐμοῦ (Ἰωάν. ιδ, 6)
δ. «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, η, 32)
ε.«ἕως θανάτου ἀγώνισαιπερὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ». (Σοφ. Σειρ., Δ, 28).
6.Τὰ στυγνότατα μαρξιστικὰ καθεστῶτα χρησιμοποιοῦσαν κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον γιὰ νὰ ἀλλαξοπιστήσουν τοὺς χριστιανοὺς καὶ νὰ τοὺς ἐμφυτεύσουν τὴν ἀθεΐαν καὶ τὸν ὑλισμόν ὡς παραδείγματος χάριν:
α. εἰς τὰ σχολεῖα ἔλεγαν στὰ παιδάκια νὰ ἐπικαλεσθοῦν τὴν Κυριακὴν Προσευχὴν τῶν Χριστιανῶν: «Πάτερ ἡμῶν...» καὶ νὰ ζητήσουν ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ τοὺς στείλῃ καραμέλες καὶ σοκολάτες. Τὰ παιδάκια ἔβλεπαν ὅτι δὲν τοὺς ἔκανε τὸ χατήρι νὰ ρίξῃ διάφορα ἀγαθά. Μετὰ τοὺς ἔλεγαν νὰ ἐπικαλεσθοῦν τοὺς ἀντίχριστους Κυβερνῆτες τους, παραδείγματος χάριν τὸν Ἐνβὲρ Χόντζα ἢ τὸν «πατερούλη» Στάλιν  καὶ νὰ τοὺς ζητήσουν τὰ ἴδια. Αὐτοὶ οἱ ἰνστρούκτορες ἔριχναν τότε ἀπὸ τὸ ταβάνι εἰς τὶς αἴθουσες σοκολάτες καὶ καραμέλες γιὰ νὰ πιστέψουν τὰ παιδιὰ  ὅτι ὁ Ἐνβὲρ Χόντζα ἢ ὁ πατερούλης Στάλιν εἶναι πιὸ ἰσχυροὶ ἀπ᾽ ὅ,τι εἶναι ὁ Θεὸς τῶν χριστιανόπουλων.
β. Ὅταν οἱ ἰνστρούκτορες συνεκέντρωναν στὶς μεγαλουπόλεις ἢ ἀκόμη καὶ στὰ κεφαλαιοχώρια καὶ ἔκαναν προπαγάνδαν ἐναντίον τῆς Διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς ἀθεΐας κατέληγαν καὶ προκαλοῦσαν τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς νὰ ἀντικρούσουν τοὺς προπαγανδιστές. Οἱ διανοούμενοι διὰ νὰ μὴ πέσουν σὲ δυσμένειαν, συνήθως δὲν ἐτολμοῦσαν νὰ ἀντιδράσουν. Ἕνας ἁπλοϊκὸς χωρικὸς ὅμως - ἀγράμματος, ἐτόνισεν: «Ἀδελφοί μου, ἐγὼ εἶμαι ἀγράμματος καὶ δὲν δύναμαι νὰ σᾶς ἀναπτύξω θεωρίες. Ἕνα μονάχα θὰ σᾶς πῶ: “Χριστὸς Ἀνέστη„»! Τότε ἐγγράμματοι καὶ ἀγράμματοι ἀντεφώνησαν: «Ἀληθῶς Ἀνέστη»! Οἱ ἰνστρούκτορες ἀποχωροῦσαν ἀπὸ τὶς πλατεῖες καὶ τὶς τεράστιες αἴθουσες καταντροπιασμένοι καὶ καταξεφτιλισμένοι, διότι καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὰ ποὺ ἔλεγαν οὐσιαστικὰ δὲν τὰ ἐπίστευαν.
Ἀντιθέτως γιὰ τοὺς ἁπλοὺς χριστιανοὺς ἐφηρμόζοντο τὰ Παύλεια:
α. «Ἐὰν ταῖς γλῶσσαις τῶν ἀνθρώπων  λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,ἀγἀπην δὲ μὴ ἔχω,γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον» (Κορινθ. Α’, ιγ, 1).
β«ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ (Κορινθ. Α, η,2).
καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ποίημα τοῦ χριστιανοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:
«Μὴν φοβηθῇς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε
τὴν πίστι ἐπάνω στὴν ἐλπίδα
τὸν εἶδα στὴν ζωὴν νὰ μάχεται,
μὰ πάντα ἀνίκητον τὸν εἶδα».
καὶ τὸ:
«Ὅλοι μᾶς γέλασαν φοβερά,
μᾶς σπάσαν τῆς ψυχῆς μας τὰ φτερὰ.
Ἕνα  μονάχα μᾶς μένει πιά
ἐλπίδα καὶ χαρά».
7.Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπιβεβαιοῦν τὰ ἄπειρα νέφη τῶν γνωστῶν καὶ ἀγνώστων Μαρτύρων τῆς Πίστεώς μας, οἱ ὁποῖοι ἐνίκησαν ὅλα τὰ φρικτότατα μαρτύρια τῶν ἀντιχρίστων καὶ βαρβάρων.
8.Οἱ ἐνσυνείδητοι χριστιανοὶ εἴμεθα καὶ πάλιν ἕτοιμοι νὰ παλαίψουμε γιὰ τὴν ἐσωτερικὴν κάθαρσι καὶ τὸν ἐπανευαγγελισμόν μας, ὁπότε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ δυνηθῶμε νὰ ἀγωνισθῶμε μὲ ἐργαλεῖον τὴν ἀθάνατον ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὸν αἰώνιον ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμὸν καὶ νὰ ἐπανευαγγελίσωμεν ὁλόκληρον τὴν παλιμβάρβαρον ἀνθρωπότητα, διὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ τὰ ἄλλα λόγια τοῦ  χριστιανοῦ μας ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:
«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!...
9.Κατωτέρω ἀναδημοσιεύομε τὴν πρόσκλησι γιὰ τὴν συγκέντρωσι τῆς Κυριακῆς 4 Μαρτίου 2018 στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὥρα 13μ.μ., μὲ θέμα: «Λέμε ὄχι στὰ νέα Θρησκευτικά».
10. Στὶς ἐνέργειες τῶν χριστιανικῶν Ὀργανώσεων ἐμεῖς ὄχι μόνον μὲ λόγιαἀλλὰ καὶ ἐμπράκτως ἀποδεικνύομεν πάντοτε τὴν ἀγάπην μας,τὴν ἀμέριστον συμπάθειάν μαςἀλλὰ καὶ σεβασμὸν καὶ ὑποκύπτομεν πάντοτε πρὸς διευκόλυνσί των.
11.Παραδείγματος χάριν, ἐνῷ  ἔχωμεν ἄνω τῆς εἰκοσαετίας συμφωνήσει μὲ τὸν Σεβασμιώτατόν μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριον Ἀμβρόσιον, ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἁγίου Νέου Όσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, νὰ τελῆται τὸ πλησιέστερον Σάββατον πρὸς τὴν ἑορτήν του (22 Μαΐου), διότι τὴν παραμονὴν πρὸς τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς του ἡ μισὴ Ἑλλάδα εἶναι σὲ τραπέζια – ξενύχτια  γιὰ τὸ τριπλὸ ὄνομα Κωνσταντῖνος, Κωνσταντίνα καὶ Ἑλένη, ἐμεῖς οἱ τοῦ Ἁγίου Παύλου σεμνυνόμεθα μπροστὰ στὸν Μέγαν Κωνσταντῖνον καὶ τὴν μητέραν αὐτοῦ Ἑλένην. Δὲν τὸ κάνωμεν οὔτε τὸ  πρῶτον Σάββατον πρὸ τῆν ἑορτῆν του (19 Μαΐου), διότι οἱ ἀδελφοὶ Πόντιοι ἔχουν τὶς ἑορταστικές τους ἐκδηλώσεις καὶ πρέπει ἐμπράκτως νὰ τοὺς συνδράμωμεν καὶ αὐτοὺς καὶ νὰ μὴ εἴμεθα θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ, ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι ὑπὲρχορτάτη ἡ κοινωνία μας.
Πρέπει νὰ εἴμεθα εἰς τὴν πρᾶξι ἀλληλέγγυοι καὶ νὰ βλέπωμεν καὶ νὰ θυσιαζώμεθα διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς Δόξαν Θεοῦ, ἀκολουθῶντας τὴν θεωρίαν καὶ τὴν πρᾶξι τοὺ μεγίστου Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ὅστις βροντοφωνεῖ:
«Τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σὸν  τὸ ἀλλότριον τοῦτο ρῆμα παρὰ τοῖς χριστιανοῖς».
12.Πρὸς τοῦτο ἀναγκαζόμεθα νὰ τελέσωμεν τόσον τὴν Ἱερὰν Πανήγυρι ὅσον καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου τοῦ Ἁγίου Παύλου τὴν 12ην Μαΐου 2018.
13.Ὅλοι οἱ ἔχοντες πίστι εἰς τὴν ἀκραιφνῆ ὀρθοδοξίαν καὶ ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικὰ σκεπτόμενοι – οἱ ἑλληνόψυχοι πρέπει νὰ προσέλθωμεν εἰς τὸ Παλλαϊκὸν Συλλαλλητήριον εἰς τὶς 4 Μαρτίου 2018 καὶ νὰ μὴ λείψῃ κανένας.
Διότι ἡ νίκη οὐ τῶν θρηνούντων, οὐ τῶν μεμψιμοιρούντων, οὐ τῶν φωνασκούντων ἀκαίρως ἀλλὰ τῶν συστηματικότατα μετὰ πάσης συνέσεως ἀγωνιζομένων. Τότε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ ἔχωμεν λίαν ἐπιτυχεῖς καὶ λαμπρὰς νίκας. Δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχει ἀκόμη τὸ Σύνταγμά μας καὶ τὸ ἄρθρον 120, παράγραφος 4 ἐπιβάλλουν: «Ἡ τήρησι τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στὸν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ δικαιοῦνται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀντιστέκωνται μὲ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νὰ τὸ καταλύσῃ μὲ τὴ βία.», ἐὰν ἡ Πολιτειακή, ἡ Πολιτική, ἡ Διοικητική, ἡ Πνευματικὴ καὶ Θρησκευτικὴ Ἡγεσία σιωπήσουν καὶ μᾶς προδώσουν.
14.Παρακαλοῦνται ὄχι μόνον οἱ φίλες ἱστοσελίδες καὶ λοιπὰ Μ.Μ.Ε., ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ μέλη, οἱ συνεργάτες, οἱ φίλοι καὶ οἱ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας, τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τοῦ περιοδικοῦ Φωτεινὴ Γραμμή,  νὰ τὸ διαδώσουν παντοῦ, γιὰ νὰ προσέλθουν ἄπειρες χιλιάδες καὶ νὰ συναγωνισθῶμεν ἐπαναλαμβάνοντες τὸν Θούριον τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας:
«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία. Γι᾽ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ κι ἀν δὲν τ᾽ ἀποκτήσω τὶ μὲ ὠφελεῖ κι ἀν ζήσω»;;;...
15.Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἁγνοὶ πρόγονοί μας καὶ ἥρωες τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἔκαναν τὸ κορμί τους κόσκινο, ἔχυσαν τὸ πανάγιον αἷμα τους γιὰ τὶς πολύτιμες ἀξίες τῆς φυλῆς μας καὶ ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ τὰ ἀπεμπολίσωμεν καὶ νὰ ἀφήσωμεν ἐλεύθερους τοὺς ἀμοραλιστές, τοὺς ἄθεους, τοὺς ἀντίχριστους καὶ τὰ δοτὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ μᾶς τὰ γκρεμίσουν.
16.Ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους – τοῦ Τάματος τοῦΚολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι τὸ μόνον ποὺ θὰ ἀναζωογονήσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ πνευματικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ μᾶς παροτρύνῃ νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὰς ρίζας μας, νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος διὰ νὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὁδήγησαν δοτοὶ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.
Μόνον ἔτσι θὰ μᾶς εὐσπλαχνισθῇ ὁ Θεὸς καὶ θὰ κάνῃ κανένα θαῦμα διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Διαφορετικά, θὰ παραμείνη καὶ αὐτὸ σὰν ἕνα τάμα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Διότι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους τὸ πολεμοῦν Θεοὶ καὶ Δαίμονες.
17.Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ  κατέληξε καὶ ὁ συντομώτατος χαρετισμός μας ἀπὸ τὴν ἐξέδραν τῆς Πλατείας Συντάγματος εἰς τὸ Συλλαλητήριον τῆς 4ης Φεβρουαρίου 2018 ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας μας καὶ τῶν ἄλλων τμημάτων τῆς χώρας μας ποὺ κινδυνεύουν ἀνὰ πᾶσαν στιγμήν.
18.Ἄπειρες δὲ χιλιάδες εὐλαβῶν χριστιανῶν καὶ ἑλληνόψυχων μᾶς μέμφονται καὶ ἀγνοῶντας τὴν ἀλήθειαν – νομίζοντες ὅτι ἐμεῖς καθυστερῶμεν – μᾶς ἐρωτοῦν: «Διατὶ δὲν ἀρχίζομεν; Τὶ σόι πανηγυρισμοὺς θὰ κάνωμεν; Με Μωαμεθανικὰ τεμένη, μὲ μποῦργκες καὶ φερεντζέδες, μὲ αὐτομαστιγώματα τῶν ἐξτρεμιστικῶν μωαμεθανικῶν στοιχείων καὶ νὰ μᾶς θερίζουν κατὰ τὶς περιφορὲς Ἐπιταφίων, Ἀναστάσεις, Παρελάσεις καὶ λοιπὲς Θρησκευτικὲς καὶ Ἐθνικὲς ἑορτὲς τῆς πίστεώς μας καὶ τῶν παραδόσεών μας; Καὶ ἀκόμη καὶ οἱ Ἀστυνομικοί μας θὰ νομίζουν ὅτι πρόκειται περὶ βαρελώτων; Κύριε ἐλέησον»!!!...
 Φωτεινὴ Γραμμὴ: 2103254321

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου