Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Ουνιτικές ενέργειες επιτρέπονται, αντι-Οικουμενιστικές απαγορεύονται δια ροπάλου!


Εἶσαι φανατικὸς παπαΝικόλα, στερεῖσαι ἀγάπης, ὑποφέρεις ἀπὸ ἐγωισμὸ ποὺ σὲ ἐμποδίζει νὰ δεῖς τὸν Πάπα καὶ τοὺς ἄλλους ἀρχηγοὺς τῶν θρησκειῶν ὡς ἀδελφούς σου ἐν Χριστῷ. Εἶσαι πολὺ μικρὸς γιὰ νὰ τὰ βάλεις μὲ τὸν Πατριάρχη μας, ἡ σκληρή σου ἡ ψυχὴ δὲν θὰ κατανοήσει ποτὲ ὅτι εἶναι ἅγιος Πατριάρχης ποὺ ἀγωνίζεται νὰ φέρει τὴν ἑνότητα στὸν κόσμο. Αὐτὸς καὶ ὁ ἁγιώτατος Πάπας εἶναι οἱ γνήσιοι χριστιανοί. Ἐσὺ καὶ οἱ ὅμοιοί σου δὲ θὰ δεῖτε πρόσωπο Θεοῦ”!

   Αὐτά μοῦ εἶπε κάποτε ἕνας ὑψηλόβαθμος ρασοφόρος μίας 
μητρόπολης τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης. Τὰ ἴδια πάνω κάτω εἶπε πρὶν λίγες μέρες ἕνας συνάδελφός του, πρωτοσύγκελος ὅμορης μητρόπολης αὐτός, σὲ μαθητὴ Λυκείου ποὺ τόλμησε νὰ ἀμφισβητήσει τὶς οἰκουμενιστικὲς συμπροσευχὲς τοῦ Πατριάρχη. Τὸν πρωτοσύγκελο αὐτὸν θὰ τὸν περιλάβει ἀπὸ ὅτι ἐνημερώθηκα ἡ Ἰστοσελίδα Κατάνυξις. 

 Αὐτὸ εἶναι τὸ κλίμα δυστυχῶς ποὺ ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε στὸ πρόσωπο προσκυνημένων στὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἐγκάθετων μισθοφόρων τῆς Πανθρησκείας καὶ τῆς Νέας Τάξης. 
Μὲ τὸ παρὸν ἄρθρο θέλω νὰ καταδείξω μία πλευρὰ τοῦ κτήνους τῆς θρησκευτικῆς παγκοσμιοποίησης, τῆς οἰκουμενιστικῆς προπαγάνδας στὴν καρδιὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα στὰ ἱερὰ χώματα τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης.
 Τὶς προηγούμενες ἡμέρες ποὺ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἑορτολόγιο τιμοῦσε πολὺ σπουδαίους ἁγίους, ὅπως τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, τὸν Ὅσιο Μάξιμο ὁμολογητή, τὸν ἅγιο Γρηγόριο Θεολόγο, τὸν ἄτλαντα τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπίσκοπο Ἐφέσου ἅγιο Μάρκο Εὐγενικό, ἡ προδοσία στὴ Θεσσαλονίκη ἔχει συντελεστεῖ. Τὸ ἐτήσιο ἀφιέρωμα στὴ δαιμονικὴ λατρεία τοῦ βδελύγματος τῆς ἐρημώσεως ἔχει βρωμίσει τὴν ἱερὰ αὐτὴν μνήμη τοῦ ἁγίου ἀνδρὸς καὶ ὅλων τῶν ὑπολοίπων ἁγίων. Ἀπὸ θεολόγους τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, ἀπὸ φοιτητὲς τῆς θεολογίας καὶ ἀπὸ ρασοφόρους τῶν τριῶν μητροπόλεων τοῦ Νομοῦ. Μία ἐλπίδα διατηροῦσα, μήπως ἐφέτος ἐντραποῦν ἢ φοβηθοῦν οἱ τελευταῖοι καὶ δὲν ἐμφανιστοῦν γιὰ νὰ συμμετέχουν στὴν μιαρὴ καὶ καταδικασμένη ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας οἰκουμενιστικὴ βραδιὰ συμπροσευχῆς στὸ παπικὸ ναὸ τῆς αἱρέσεως, στὸν φράγκικο ναὸ τῆς Ἀσπίλου Συλλήψεως στὴ Θεσσαλονίκη…
 Ἐμπνευστὴς καὶ διοργανωτής, ἡ ψυχὴ τῆς συμπροσευχῆς γιὰ τὴν ἑνότητα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς θεολογικῆς εἶναι κάθε χρόνο, ὁ κοσμήτορας αὐτῆς, κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου. Τὸν εἶχα κι ἐγὼ καθηγητὴ ὅταν φοιτοῦσα στὴν ἴδια σχολὴ καὶ διδάχθηκα ἀπὸ αὐτὸν Ἑβραϊκά. Κι ἐπειδὴ ὑπῆρξε καθηγητής μου, δὲν ἀνεχόμουν ἀπὸ παλιὰ νὰ τὸν βλέπω νὰ παραδίδει τοὺς φοιτητές του στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Πάπα μὲ τὴν οἰκουμενιστικὴ του ρητορικὴ καὶ προπαγανδιστική του οἰκουμενιστικὴ διδαχή. Βλέποντας τὸν νὰ συμμετάσχει τόσο ἐνεργὰ σὲ αὐτὸ τὸ πνευματικὸ ἔκτρωμα, διαφώνησα ἀκόμα καὶ μὲ μητροπολίτες ποὺ εἶχαν τὴν ἀτυχῆ ἔμπνευση νὰ τὸν προσκαλοῦν ὠς ὁμιλητὴ τιμώντας τον. Ἐπὶ παραδείγματι, τὸ 2011 ἔγραφα διαμαρτυρόμενος πρὸς τὸν σεβασμιότατο μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλον: “... Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν, ποὺ φέρει τὸν τίτλο «θεολογία διαλεγομένη, παρουσίαση τοῦ ἔργου καὶ τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν», κύριος εἰσηγητὴς θὰ εἶναι ὁ Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ…. ὁ εἰσηγητὴς κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, εἶναι γνωστὸς διὰ τὴν ἰδιαιτέραν ἀγαπητικὴν σχέσιν του μὲ τὴν παπικὴ ἐκκλησίαν. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀποτελεῖ καὶ τὸν κυριότερο συντονιστὴ - ὀργανωτὴ τῶν ἐπαίσχυντων οἰκουμενιστικῶν συμπροσευχῶν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην. Μελετήσατε Σεβασμιώτατε τὰς ἀναρτημένας εἰς τὸ διαδίκτυον ὁμιλίας του, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἑβδομάδος συμπροσευχῆς τοῦ παρελθόντος ἔτους, εἰς τὸν ναὸν τῶν Φράγκων τῆς Ἀσπίλου Συλλήψεως Θὲσ/νίκης, διὰ νὰ ἐννοήσετε  τὰς παπικὰς ἀντιλήψεις του…” 

(Θὰ βρεῖτε ὁλόκληρη τὴν ἐπιστολὴ στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου[1]
ἀλλὰ μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ τὸν σχολιασμὸ αὐτῆς τῆς ἐπιστολῆς ἀπὸ τὸν π. Θεόδωρο Ζήση[2]).
Ἡ φωτογραφία στὴν ἀρχὴ τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναι τραβηγμένη ἀπὸ τὴν θεολογικὴ σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης! Χρησιμοποιοῦν οἱ ἐγκάθετοι τῆς αἵρεσης, τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ παίξουν τὸ παιχνίδι τοῦ θρησκευτικοῦ συγκριτισμοῦ. Μυστικὲς ὁμάδες στὰ μέσα κοινωνικῆς ἐκδήλωσης διαφημίζουν μὲ αὐτὴν τὴν φωτογραφία τὴν ἑβδομάδα συμπροσευχῶν ποὺ σημειωτέον διεξάγεται μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Ποντίφικα καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Βέβαια, δὲν μᾶς προκαλεῖ καμιὰ ἔκπληξη πλέον νὰ ἀντικρίζουμε τέτοιες εἰκόνες στοὺς χώρους τῆς θεολογικῆς. Πολὺ πρὶν παραδοθεῖ στὰ κελεύσματα τῶν ἀντίχριστων κρατούντων, πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν, καὶ ἀποδεχτεῖ τὴν ἵδρυση τμήματος Ἰσλαμικῶν σπουδῶν, ἡ σχολὴ τῆς Θεολογίας εἶχε προσκυνήσει τὸν Πάπα. Προσωπικά, μὴν ἀνεχόμενος τὴν κατάντια τῶν ἀποφοίτων της σχολῆς, ὅπου τὸ πρῶτο μέλημά τους γιὰ τὴν κατάκτηση τοῦ πτυχίου τους εἶναι (ἄκουσον ἄκουσον) νὰ ταξιδεύσουν ἕως τὸ Βατικανὸ γιὰ νὰ λάβουν τὶς “εὐλογίες” τοῦ Πάπα! Εἶναι αὐτοὶ θεολόγοι Θεέ μου! Ἀλλὰ μὲ τέτοιους καθηγητὲς καὶ τέτοιον Κοσμήτορα, τί παράδειγμα ἔχουν; Μὲ πληροφόρησε μάλιστα φίλος μου στὸ χρονολόγιό μου στὸ facebook, πὼς ἕνας ἄλλος καθηγητής, μὲ ἀνάλογες οἰκουμενιστικὲς θέσεις, δίνει ἐργασία διατριβῆς σὲ φοιτητή του μὲ τὴν ὁποία θὰ ὑποστηρίξει ἕνα ἀνόητο, καθαρὰ προπαγανδιστικὸ θέμα. Μοῦ γράφει: Πάτερ τὴν εὐχή σας. Ἔχω μάθει ὅτι ἕνας ὑποψήφιος διδάκτορας τῆς Θεολογικῆς τοῦ ΑΠΘ, βουλγαρικῆς καταγωγῆς, μὲ ἐπιβλέποντα καθηγητὴ τὸν Γεώργιο Μαρτσέλο, θὰ ὑποστηρίξει μὲ τὴν διατριβή του πὼς ὁ Ἅγιος Μάρκος (Εὐγενικὸς) θεωροῦσε τὸν πάπα καὶ τοὺς λατίνους μέρος τῆς Ἐκκλησίας!!! Γιὰ τέτοιους λόγους ὡς παπαΝικόλας, πτυχιοῦχος τῆς θεολογικῆς θέλησα νὰ σχίσω τὸ πτυχίο μου;[3]
              Περιῆλθαν στὰ χέρια μου καὶ σᾶς παρουσιάζω σήμερα ἔξι (6) ἔγγραφα φωτιά. Πρόκειται γιὰ καταγγελτικὲς ἐπιστολὲς ἀπὸ ἕνα χριστιανικὸ σύλλογο σὲ τρεῖς μητροπολίτες τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης. Τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο, τὸν μητροπολίτη Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καὶ τὸν μακαριστὸ πλέον μητροπολίτη Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κυρὸ Προκόπιο. Ἀναφέρονται στὴν παρουσία ἱερέων τῶν μητροπόλεών τους στὴν ἀνάλογη οἰκουμενιστικὴ συμπροσευχὴ περασμένων ἐτῶν. Θέλετε νὰ μάθετε ποιὰ εἶναι ἡ ἐξέλιξη αὐτῶν τῶν ὑποθέσεων. Νομίζω τὸ μαντεύετε. Μόνον ἡ Ἱ. Μητρόπολη Καλαμαριᾶς. Δυστυχῶς, μὲ τὴν ἀδιαφορία καὶ τὴν σκευωρία τῶν ἄλλων μητροπολιτῶν φτάσαμε στὸ σημεῖο σήμερα, ἐν ἔτει 2018, νὰ συζητείται ἡ συμμετοχὴ ἀκόμα καὶ Ὀρθοδόξου ἐπισκόπου στὴν φετινὴ οἰκουμενιστικὴ βραδιά!!!
             Τὸ παρὸν ἄρθρο ἀποτελεῖ τὸ πρῶτο μέρος ἀπὸ μία σειρὰ ἀποκαλύψεων γιὰ τὸ θέμα τῶν συμπροσευχῶν γιὰ τὴν ἑνότητα. Ὁ ρόλος τῶν ὀρθοδόξων ταγῶν ξεσκεπάζεται μὲ ντοκουμέντα ἀτράνταχτα. Σήμερα παρουσιάζω αὐτὰ τὰ σημαντικὰ ἔγραφα ποὺ ἀποδεικνύουν τὸν ρόλο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας στὴν ἐπικράτηση τῆς παναιρέσεως στὸν τόπο μας, στὴ Θεσσαλονίκη. Ἀπὸ ποιὸ πνεῦμα λοιπὸν ἐμφοροῦνται οἱ μητροπολίτες μας;
             Τὸ μεθερχόμενο Σάββατο  10 Φεβρουαρίου 2018, θὰ συνεχίσουμε τὴν παρουσίαση τοῦ θέματος βάζοντας τὸ μαχαίρι πιὸ βαθιὰ.
             Κλείνω τὸ πρῶτο μέρος τῆς ἔρευνας μὲ τὰ καταγγελτικὰ ἔγγραφα ποὺ ἀφήνουν ἀναπολόγητους τοὺς ἐμπλεκόμενους μητροπολιτικούς. Ἡ ἀτιμωρησία, ὁ μὴ ἔλεγχος τῆς πλάνης, ὁδήγησε στὶς μέρες μας νὰ βρισκόμαστε πλέον ἐνώπιον πολὺ δυσσάρεστων ἐξελίξεων. Σημειώνω πὼς δὲν ἔχω τίποτα προσωπικὸ μὲ τοὺς ἱερεῖς ποὺ ἀναφέρονται στὰ ἔγγραφα. Τὸ θέμα ποὺ μᾶς χωρίζει εἶναι τῆς Πίστεως. Οἱ πράξεις τους ἀποδεικνύουν τὴν μητροπολιτικὴ ἀνοχὴ στὴν αἵρεση. Τελικὸς σκοπός μου εἶναι νὰ καταδείξω τὴν πονηρὴ συνναλλαγὴ τῶν μητροπολιτῶν μὲ τοὺς αἱρετικούς.. 

Η συνέχεια εδώ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου