Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

ΕΝΑΣ ΧΡΥΣΟΣ ΛΟΓΟΣ (ΣYMBOYΛH ΣΕ ΝΕΟΥΣ, ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ)Eνας χρυσoς λoγος

 Προσφώνησι τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου N. Kαντιώτου, σε λῆξι Κατασκηνωτικῆς περιόδου τοῦ 1975.
Ἀγαπητά μου παιδιά,
ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ μιὰ χρυσῆ λίρα, ἕνα χρυσὸ νόμισμα πού, ἂν τὸ πάρετε καὶ τὸ ἀξιοποιήσετε, θὰ γίνετε πλούσιοι, θὰ δημιουργήσετε τεράστια πνευματικὴ περιουσία. Τὸ χρυσὸ αὐτὸ νόμισμα εἶνε ἕνας λόγος τοῦ Χριστοῦ. Τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας εἶνε πιό πολύτιμα ἀπὸ τὸ χρυσάφι. «Ἀγαθός μοι ὁ νόμος τοῦ στόματός σου ὑπὲρ χιλιάδας χρυσίου καὶ ἀργυρίου» (Ψαλμ. 118,72). Πῶς ἀρχίζει ὁ λόγος αὐτός; Μὲ τὴ λέξι «μακάριοι». Ἂν ρωτήσῃς τὸν κόσμο, δίνει ἄλλη σημασία στὴ λέξι αὐτή· ἄλλο εἶνε τὸ λεξικὸ τοῦ κόσμου καὶ ἄλλο τοῦ Χριστοῦ. Ὁ κόσμος ἄλλους μακαρίζει· μακάριοι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν λεφτά, αὐτοὶ ποὺ κατοικοῦν σὲ σπίτια καὶ οὐρανοξύστες, μακάριοι αὐτοὶ ποὺ κολυμποῦν στὰ δολλάρια, στὰ μάρκα καὶ στὰ ρούβλια, μακάριοι αὐτοὶ ποὺ γλεντοῦν τὶς νύχτες, μακάριοι αὐτοὶ ποὺ ταξιδεύουν στὰ φεγγάρια, μακάριοι οἱ σοφοί, οἱ ἐπιστήμονες…

Δὲν ξέρω ἂν ὅλοι αὐτοὶ εἶνε μακάριοι· ἕνα ξέρω, ὅτι μακάριος εἶνε ὁ πιστός· «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν» (Λουκ. 11,28), αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ εἶπε ὁ Χριστός. Ὅσοι ἔχουν τ᾿ αὐτιά τους ἀνοιχτὰ γιὰ ν᾿ ἀκούσουν τὰ ἀνεκτίμητα λόγια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, αὐτοὶ εἶνε μακάριοι.

Κ᾿ ἐσεῖς μακάριοι εἶστε, διότι μπορεῖτε νὰ ἀκοῦτε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς ὁ λόγος κάνει τὸν ἄνθρωπο μακάριο. Μὲ τὸ ὅτι λοιπὸν ἀκοῦτε ἁπλῶς τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ εἶστε μακάριοι, ἀλλὰ μακάριοι 1%. Τὸ 1% θὰ τὸ αὐξήσετε, θὰ γίνετε 10%, 50%, 60% μακάριοι πότε; Τὸ λέει ὁ διος· «Μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν».
Ἀκούσατε αὐτὰ τὰ θεῖα λόγια, βάλατε θησαυρὸ ἀνεκτίμητο μέσα στὴν καρδιά σας. Τώρα νὰ τὰ ἐκτελέσετε. Μέσα στὸ σπίτι, μέσα στὸ σχολεῖο ἢ στὸ φροντιστήριο ποὺ πηγαίνετε, μέσα στὴν κοινωνία, μεθαύριο ὡς μητέρες, ὡς ἀδελφές, ὡς σύζυγοι, ὡς ἱεραποστολικὰ πρόσωπα. Νὰ τὰ ἐφαρμόσετε αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας. Δεῖξτε συμπεριφορά, καλὴ συμπεριφορά· ὅταν λέμε καλὴ συμπεριφορά, δὲν ἐννοοῦμε τὴν ἐπίπλαστη συμπεριφορά, τὸ σαβουὰρ βίβρ (ὖὰἇ῏ἂἶ ἇἂἇἶὸ) ποὺ λέει ὁ κόσμος· ὄχι αὐτό. Νὰ δείξετε χριστιανικὴ συμπεριφορά, ἡ δὲ χριστιανικὴ συμπεριφορὰ εἶνε ἡ ἀρίστη ἐξ ὅλων. Ἔτσι σᾶς εὔχομαι.
Εἶμαι ἑβδομήντα περίπου χρονῶν, ἔχω πεῖρα, εἶδα καὶ ἔμαθα πολλὰ στὴ ζωή μου. Σᾶς λέω καὶ σᾶς ὑπογράφω ἕνα πρᾶγμα· ὅτι κανένα κορίτσι, μὰ κανένα κορίτσι, δὲν μετανόησε διότι ἄκουσε καὶ ἐφήρμοσε τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ. Σᾶς ὑπενθυμίζω τὴν ὡραία εἰκόνα ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς στὴν ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία. Ὅποιος ἀκούει τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ καὶ δὲν τὰ ἐφαρμόζει, μοιάζει μὲ ἕναν ποὺ κτίζει τὸ σπίτι του ἐπάνω στὴν ἄμμο, καὶ ἔρχονται τὰ ποτάμια καὶ τὸ παρασύρουν. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ τ᾿ ἀκούει καὶ τὰ ἐφαρμόζει, μοιάζει μὲ ἕνα σπίτι ποὺ εἶνε χτισμένο πάνω στὸ βράχο. Καὶ ἕνα τέτοιο σπίτι, ποὺ εἶνε κτισμένο ἐπάνω στὸ βράχο, δὲν μποροῦν νὰ τὸ κλονίσουν οἱ σεισμοί, οἱ χείμαρροι καὶ τ᾿ ἄλλα ἐνάντια ρεύματα (βλ. Ματθ. 7,24-27). Τὰ πνευματικά σας σπίτια νὰ τὰ χτίσετε πάνω στὸ βράχο. Ὁ δὲ βράχος τῶν αἰώνων εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ πιστὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἐντολῶν του.
Εὔχομαι καλὴ πρόοδο καὶ πλήρη ἐφαρμογὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, εἰς τρόπον ὥστε ἡ λίρα αὐτὴ νὰ χρησιμοποιηθῇ ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῶν ἑαυτῶν σας, τῶν οἰκογενειῶν σας, καὶ τῆς φιλτάτης μας πατρίδος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου