Κυριακή 12 Μαΐου 2019

Βόρεια Μακεδονία ἀποκαλεῖ τά Σκόπια τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο


Ἐκδόθηκε χθές ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Ἀνακοινωθέν γιά τίς ἐργασίες τῆς Συνόδου ἀπό τήν Πέμπτη 9 ἕως τό Σάββατο 11 Μαΐου. Πέραν τῆς ἐκλογῆς νέων Ἀρχιεπισκόπων Αὐστραλίας καί Ἀμερικῆς ἡ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μέ τό ζήτημα τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων καί συγκεκριμένα μέ τήν ἔκκλητο προσφυγή πού ἔχει αὐτή ἀπευθύνει πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. 
Τό Ἀνακοινωθέν υἱοθετεῖ τήν ὀνομασία «Βόρεια Μακεδονία» γιά τό κράτος τῶν Σκοπίων καί ἐπιπλέον γεννᾶ πλεῖστες ἀνησυχίες σέ ὅλο τόν ὀρθόδοξο κόσμο καθώς διαφαίνεται ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κινεῖται στήν ὁδό πού ἀκολούθησε στήν Οὐκρανία καί γιά τούς σχισματικούς τῶν Σκοπίων. Νά σημειωθεῖ ὅτι σέ παρόμοιο Ἀνακοινωθέν γιά τό ἴδιο θέμα, ἕνα χρόνο πρίν, στίς 30 Μαΐου 2018, τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶχε χρησιμοποιήσει τήν φράση «τῆς ἐν σχίσματι Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων».
Τό Ἀνακοινωθέν τῆς 11ης Μαΐου 2019 τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου:
Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Πέμπτης, 9ης, μέχρι καί τοῦ Σαββάτου, 11ης τ.μ. Μαΐου 2019.
Κατά τάς συνεδρίας ταύτας, ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί... ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.
Συγκεκριμένως, ὡς ἀνεκοινώθη ἤδη, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος προέβη εἰς πλήρωσιν τῶν Ἱερῶν Ἀρχιεπισκοπῶν Αὐστραλίας καί Ἀμερικῆς καί συνεζήτησε, μεταξύ ἄλλων, καί ἐπί τῆς ἐν καιρῷ ὑποβληθείσης ἐκκλήτου προσφυγῆς τῆς ἐν Βορείῳ Μακεδονίᾳ ἐν σχίσματι διατελούσης, τό γε νῦν ἔχον, Ἐκκλησίας.
Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 11ῃ Μαΐου 2019
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου