Σάββατο 28 Ιουλίου 2018

Kαταγγελία της ΠΕΘ για διαβλητές επιλογές του Υπουργείου Παιδείας - Άκυρη η επιλογή των υποψηφίων για την ανάληψη της υλοποίησης Πακέτων Εργασίας του έργου «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»(;)
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018
Διεύθυνση 
Χαλκοκονδύλη 37,  10432 Αθήνα
Τηλέφωνο 
2105224180
Φαξ
2105224420
Email
Ιστοχώρος

Αριθμ. Πρωτ. 80

Σημαντική καταγγελία της ΠΕΘ

Διαβλητές(;) επιλογές στην αξιολόγηση των υποψηφίων για την ανάληψη της υλοποίησης Πακέτων Εργασίας του έργου «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»


Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(ΙΕΠ),  η συσταθείσα Επιτροπή ( 27/05-06-2018 Πράξη), συνεδρίασε την 17η Ιουλίου 2018 για την αξιολόγηση των υποψηφίων μέσω συνέντευξης, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 5004/21-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά στην υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τριάντα δύο (32) ειδικούς εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση Πακέτων Εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής ήταν ο κ. Κορναράκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών και μέλη ο κ. Ζήσιμος Γεώργιος, Καθηγητής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και ο κ. Ψάλτου Ευστράτιος, Σύμβουλος Β΄ του ΙΕΠ. Από τη διαδικασία ανέκυψαν σημαντικά ερωτήματα που οφείλουν να διευρευνηθούν και έχουν να κάνουν με το αν η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής αλλά και οι ενέργειές της εμπίπτουν σε όσα διαλαμβάνουν το Άρθρο 36 περί Κωλύματος Συμφέροντος του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και τα λοιπά άρθρα του ίδιου Κώδικα.
Συγκεκριμένα:
Α) Ο Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής κ. Κορναράκης Κωνσταντίνος, βρίσκεται ναι ή όχι σε αναρρωτική άδεια από το Πανεπιστήμιο Αθηνών; Και αν πράγματι βρίσκεται σε άδεια, πόσο σύννομο είναι να μη προσέρχεται στην υπηρεσία του για την εκτέλεση των καθηκόντων του, αλλά να προσφέρει τις υπηρεσίες του στις Επιτροπές του ΙΕΠ;
Β) Ο κ. Κορναράκης Κωνσταντίνος έχει ναι ή όχι συγγενική σχέση με άλλο μέλος της συγκεκριμένης Επιτροπής, και αν ναι, με ποιο μέλος και ποια είναι αυτή η συγγενική σχέση;
Γ) Ο κ. Κορναράκης Κωνσταντίνος, έχει ναι ή όχι συγγενική σχέση με κάποιους από τους υποψηφίους που εξετάστηκαν από την Επιτροπή στην οποία προήδρευε, και αν ναι, με ποιους υποψηφίους και ποια είναι αυτή η συγγενική σχέση;
Αν υπάρξει θετική απάντηση σε ένα ή και σε περισσότερα από τα παραπάνω ερωτήματα τότε γίνεται φανερό ότι οι ενέργειες της εν λόγω Επιτροπής εμπίπτουν στις προϋποθέσεις που θέτει το Άρθρο 36   του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα το οποίο αναφέρει τα παρακάτω:
1. «Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου να αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό ή πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης.
2. Η παράβαση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί λόγο ακύρωσης της σχετικής διοικητικής πράξης.
3. Υπάλληλοι που είναι σύζυγοι ή συγγενείς μεταξύ τους έως και τον τρίτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του ίδιου συλλογικού οργάνου.
4. Ο υπάλληλος υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεσή του από κάθε ενέργεια των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν ο ίδιος έχει κώλυμα.» Αλλιώς διώκεται ποινικώς κατ΄ άρθρον 254 του Ποινικού Κώδικα λόγω αποσιωπήσης  λόγου εξαιρέσεως.
Για όλους τους ως άνω λόγους συνταγματικής τάξης, νομιμότητας και ισονομίας, πρέπει να ενεργήσουν τα αρμόδια θεσμικά όργανα πράττοντας τα δέοντα για την αποκατάσταση του δικαίου.

Το ΔΣ της ΠΕΘ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου