Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

Ἀπολυτήρια χωρὶς θρήσκευμα γιὰ πρώτη φορὰ

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Γιὰ πρώτη φορὰ στὰ ἑλληνικὰ ἐκπαιδευτικὰ χρονικὰ μὲ μία ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου (*), κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμῆς, δίνονται φέτος στοὺς ἀπόφοιτους μαθητὲς τῶν ἑλληνικῶν σχολείων Ἀπολυτήριοι τίτλοι χωρὶς θρήσκευμα.
Ἡ ἀπόφαση ἐκδόθηκε καὶ ἐστάλη ὡς ὁδηγία πρὸς τοὺς Διευθυντὲς τῶν σχολείων λίγες μόνο μέρες πρὶν τὴν τελικὴ ἐκτύπωση τῶν τίτλων καὶ ὅταν οἱ μαθητὲς εἶχαν φύγει ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἀφοῦ ὁλοκλήρωσαν τὶς ἀπολυτήριες ἐξετάσεις τους. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση "Στοιχεία ποὺ δὲν ἀνάγρα?φονται στὶς ταυτότητες ἡ στὰ  πιστοποιητικὰ γέννησης δὲν καταχωρίζονται στὰ....
ὑπηρεσιακά βιβλία καὶ έντυπα, εκτός ἂν δηλῶνονται μὲ ὑπευθυνη δήλωση τοῦ ν. 1599/1986 (A' 75) τῶν γονέων ή τοῦ/τῶν κηδεμονα/ων τοῦ/τῆς μαθητή/τριας". Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει ὅτι ὅσοι γονεῖς δὲν ὑποβάλλουν ὑπεύθυνη δήλωση στὸ σχολεῖο ζητώντας τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στὸ Ἀπολυτήριό του παιδιοῦ τους, θὰ λάβουν τὸν τίτλο χωρὶς θρήσκευμα.
Ἡ ἀπόφαση γεννᾶ πολλὰ ἐρωτήματα τόσο γιὰ τὸν χρόνο ποὺ ἐκδόθηκε ὅσο καὶ γιὰ τὴ στόχευσή της ποὺ εἶναι ξεκάθαρη καὶ σαφής.
Πρῶτον, ὡς γνωστὸν διανύουμε ἤδη ἐπισήμως προεκλογικὴ περίοδο. Ἡ Βουλὴ ἔκλεισε καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν Ὑπουργῶν ποὺ λαμβάνονται δὲν εἶναι δυνατὸν πλέον νὰ ἐλεγχθοῦν μέσω τῆς διαδικασίας τοῦ κοινοβουλευτικοῦ ἐλέγχου ἀφοῦ ἀκόμη κι ἂν κατατεθοῦν ἐπίκαιρες Ἐρωτήσεις βουλευτῶν τῆς ἀντιπολίτευσης, αὐτὲς κατὰ πάσα βεβαιότητα θὰ παραμείνουν ἀναπάντητες.
Δεύτερον, δὲν ὑπάρχει κανένα χρονικὸ περιθώριο ἐνημέρωσης τῶν γονέων γιὰ τὴ νέα ρύθμιση καθὼς οἱ μαθητὲς ἔχουν φύγει ἀπὸ τὰ σχολεῖα καὶ οἱ Διευθυντὲς πρέπει ἄμεσα, σύμφωνα καὶ μὲ τὶς ληφθεῖσες ὁδηγίες, νὰ προχωρήσουν σὲ ἔκδοση τῶν Ἀπολυτηρίων. Εἶναι βέβαιο ὅτι πρακτικὰ ἐφαρμοζόμενη ἡ ἐντολὴ τοῦ Ὑπουργοῦ θὰ ὁδηγήσει φέτος γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς ἐκπαίδευσης στὴν ἔκδοση Ἀπολυτηρίων χωρὶς θρήσκευμα γιὰ τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων. Σημειωτέον ὅτι τὸ Ἀπολυτήριο εἶναι τίτλος ποὺ ἐκδίδεται ἅπαξ καὶ ἑπομένως κάθε αἴτημα ἐκ μέρους τῶν γονέων γιὰ ἐπανέκδοση τοῦ τίτλου μὲ τὴν προσθήκη τοῦ θρησκεύματος θὰ πέσει στὸ κενό.
Τρίτον, λίγες μέρες πρὶν ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας ἔστειλε στὸ ΦΕΚ καὶ δημοσιεύτηκαν ὑπουργικὲς ἀποφάσεις ποὺ καθόριζαν τὸν τύπο τῶν τίτλων Γυμνασίου, Γενικοῦ καὶ Ἐπαγγελματικοῦ Λυκείου. Στὶς ἀποφάσεις αὐτὲς τὸ θρήσκευμα περιέχεται μεταξὺ τῶν στοιχείων ποὺ καταγράφονται στοὺς τίτλους καὶ οὐδεμία ἀναφορὰ ὑπάρχει στὴν ὑποχρέωση τῶν γονέων νὰ ὑποβάλλουν Ὑπεύθυνη Δήλωση ἐὰν ἐπιθυμοῦν τὴν ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στοὺς τίτλους.
Τέταρτον, στὶς 10 Μαΐου συζητήθηκε στὴν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ) αἴτηση ἀκύρωσης ποὺ κατέθεσε ἡ Ἕνωση Ἀθέων καὶ γονεῖς μαθητῶν μὲ τὴν ὁποία ζητοῦν τὴν μὴ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος στὰ Ἀπολυτήρια. Ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου ἀναμένεται ἐντὸς τῶν ἑπόμενων μηνῶν. Ὅμως ὁ Ὑπουργὸς προτρέχει καὶ ἀποφασίζει πρὶν τὴν ἔκδοση τῆς δικαστικῆς ἀπόφασης.
Πέμπτον, ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κατὰ δήλωσή του δὲν θὰ εἶναι ὑποψήφιος στὶς προσεχεῖς ἐκλογὲς καὶ σκοπεύει νὰ ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ πολιτική. Προφανῶς μὲ τὴν ἀπόφασή του γιὰ τὰ Ἀπολυτήρια, παραμονὲς τῆς ἀποχώρησής του, ἐπιδιώκει νὰ συμβάλλει μὲ μία ἀκόμη ἀπόφαση στὴν προσπάθεια ἀποχριστιανισμοῦ τῆς παιδείας καὶ τῆς ἐν γένει ζωῆς στὴν πατρίδα μας.
Ἕκτον, λόγω τῆς προεκλογικῆς περιόδου ποὺ διανύουμε εἶναι ἐπιτακτικὸ ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα, μάλιστα δὲν ὅσα ἐπιδιώκουν νὰ ἀναλάβουν τὴν εὐθύνη τῆς διακυβέρνησης τῆς χώρας, νὰ λάβουν θέση τόσο γιὰ τὴν τελευταία αὐτὴ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας ὅσο καὶ γιὰ τὸ μεῖζον θέμα τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μὲ δεδομένη τὴν ἄρνηση τῆς ἀπερχόμενης κυβέρνησης νὰ ἐφαρμόσει τὶς τελεσίδικες ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ ΣτE γιὰ τὸ μάθημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου