Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Σκοπιανοί στην διεπιστημονική επιτροπή: «Δέν ξέρουμε γιατί μᾶς λένε Μακεδόνες!»


Αναδημοσίευση από την Εστία 

Τό Ἤλιντεν, οἱ χάρτες τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ, τό κυριλλικό ἀλφάβητο καί ὁ Θουκυδίδης
ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΚΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ πού διεξήχθη πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν ὁμάδων ἐργασίας Ἑλλάδος –Σκοπίων γιά τό ζήτημα τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν σχολικῶν βιβλίων Ἱστορίας στίς τέσσερεις συναντήσεις πού ἐπραγματοποιήθησαν, ἔκρυβε πολλές ἐκπλήξεις καί γιά τήν ἑλληνική πλευρά καί γιά τούς Σκοπιανούς. Μετά τήν ἀποβολή τῆς διεθνίστριας Ἑλληνίδος καθηγήτριας Ἰωαννίδου πού ἔρεπε πρός τίς ἀπόψεις τῶν γειτόνων, ἡ ἑλληνική ἀντιπροσωπία ὑπό τόν καθηγητή Σπυρίδωνα Σφέτα ἔδωσε μία καταπληκτική μάχη ἐπιχειρημάτων, ἡ ὁποία αἰφνιδίασε τούς Σκοπιανούς καί ἠνάγκασε τόν Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ νά τά «γυρίζει» καί νά δηλώνει πώς μπορεῖ νά ὑπαναχωρήσει! Ὅπως δήλωσε προσφάτως, «ὁρισμένα μέρη τῆς συμφωνίας μέ τήν Ἑλλάδα πρέπει νά διευθετηθοῦν ὅπως τό θέμα τῶν διαβατηρίων καί ἄλλων ἐγγράφων μέ τό νέο ὄνομα τοῦ κράτους ἤ τό θέμα τῶν βιβλίων τῆς ἀναθεώρησης τῶν βιβλίων τῆς ἱστορίας. Αὐτά θά μποροῦσαν ἀνά πᾶσα στιγμή νά ὁδηγήσουν σέ ἐπιπλοκές στίς ἐνταξιακές συνομιλίες.»

Προφανῶς καί δέν …τσίμπησε μῦγα τόν Πρωθυπουργό τῆς γείτονος γιά νά προβεῖ στήν δήλωση αὐτή. Ὅπως προκύπτει ἀπό τά πρακτικά τῆς ἐπιτροπῆς τά ὁποῖα εἶναι εἰς γνῶσιν τῆς «Ἑστίας», οἱ ἐμπειρογνώμονές του ἦρθαν σέ δύσκολη θέση ἀπό τήν ἑλληνική ἀντιπροσωπία πού ἀποτελεῖται ἀπό καθηγητές τοῦ Ἱδρύματος Χερσονήσου Αἵμου πού ὑπέδειξε ὁ Νικόλαος Μέρτζος στήν ἑλληνική πολιτεία. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι σέ μιά στιγμή τῶν διαπραγματεύσεων ὁ διευθυντής τοῦ ἱστορικοῦ μουσείου τῶν Σκοπίων ὅταν ἠρωτήθη «ἀπό ποῦ ἦρθε τό ὄνομά σας;» ἀπήντησε μέ ἀμηχανία «δέν ξέρω γιατί οἱ πρόγονοί μου ἐλέγοντο Μακεδόνες!».
Ἀνάμεσα στό πλῆθος τῶν ζητημάτων πού ἐτέθησαν κατά τήν διάρκεια τῶν συζητήσεων περιλαμβάνονται:
• Ἡ ἀναγνώρισις τοῦ γεγονότος πώς οἱ Ἀρχαῖοι Μακεδόνες ἦταν Ἕλληνες, πώς συνεισέφεραν στόν παγκόσμιο πολιτισμό καί πώς ἀκόμη καί στόν Μεσαίωνα στήν περιοχή τῆς Μακεδονίας ζοῦσαν Ἕλληνες. Μέ εἰδικές ἀναφορές στόν Μέγα Ἀλέξανδρο βεβαίως.
• Τό ἑλληνικό ὑπόβαθρο τοῦ κυριλλικοῦ ἀλφαβήτου. Κατεγράφη ὅτι σλαβικές λέξεις τῆς γραπτῆς γλώσσης τοῦ Κυρίλλου καί τοῦ Μεθοδίου ἐβασίζοντο σέ ἑλληνική καταγωγή ὅπως φιλοκαλία, εὐημερία κ.λπ.
• Οἱ προβληματικοί χάρτες στά σχολικά βιβλία τῶν Σκοπίων πού ἐμφανίζουν τήν δῆθεν Ἑνιαία Μακεδονία διαμελισμένη. Πρόκειται γιά 37 χάρτες πού ἀποτελοῦν κατά Μέρτζο τόν «τροφοδότη τοῦ ἀλυτρωτισμοῦ» πού ἄν ἀπαλειφθοῦν θά ξερριζώσουν τήν ἰδεολογία τοῦ μακεδονισμοῦ.
• Οἱ ἀναφορές ἑλληνικῶν πόλεων στά βιβλία ὅπως ἡ Φλώρινα καί ἡ Νάουσα ὡς τόποι τῆς ἐξεγέρσεως τοῦ Ἤλιντεν. Ἐζητήθη ἡ ἀπάλειψίς τους.
• Ἡ θεμελίωσις τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας μέ παραπομπές στά σχολικά βιβλία, σέ ἀρχαίους συγγραφεῖς, ὅπως ὁ Θουκυδίδης, ὁ Πολύβιος καί ὁ Ἡρόδοτος.
Ἡ ἐπιτροπή διέτρεξε ὅλη τήν ἱστορία ἀπό τήν ἀρχαία περίοδο, τόν Μεσαίωνα, τό Βυζάντιο μέχρι καί τούς νεωτέρους χρόνους γιά νά καταγράψει τήν ἀλλαγή τῆς σημασίας τοῦ ὅρου Μακεδών πού στά χρόνια τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος παρέπεμπε σέ ἐθνική ταυτότητα, ἐνῶ στά χρόνια τοῦ Βυζαντίου ἀπέκτησε καί θρησκευτική σημασία (Ἀνδιανούπολις, πρωτεύουσα Θράκη, Βασίλειος ὁ Μακεδών, λιοντάρι ἔνσημο γενναιότητος), στά χρόνια τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας παρέπεμπε σέ ἐπαρχία (Πελαγία, Ἀμφίπολις, Θεσσαλονίκη, Πελαγονία) μέχρι καί τόν Μακεδονικό Ἀγῶνα πού στήν πατρίδα μας ἀπέκτησε σημασία τοπικῆς ταυτότητος. («Ἡμεῖς οἱ Μακεδόνες» γράφει ὁ Παῦλος Μελᾶς στά γράμματά του πρός τήν Ναταλία.)
Οἱ Σκοπιανοί διετύπωσαν κατά τίς τέσσερεις συναντήσεις ἐρωτήσεις τοῦ τύπου «γιατί εἶναι τό βυζάντιο ἑλληνικό;», «γιατί οἱ Σλάβοι ἦταν νομάδες καί ὄχι γεωργοί», γενικῶς ἐπεκράτησε ἀμηχανία. Ἀμηχανία πού κορυφώθηκε ἀπό τήν διαπίστωσή τους ὅτι τά ἑλληνικά σχολικά βιβλία ἐλάχιστα ἀσχολοῦνται μαζί τους καί μέ τήν ἱστορία τους καί μέ τό αἴτημα νά ὑπάρξει στό μέλλον ἀναφορά σέ αὐτούς! Ἔφθασαν στό τέλος νά δίδουν μάχη γιά τήν σαφῆ διάκριση ἀρχαίων Μακεδόνων – νέων Μακεδόνων.
Ἡ ἐπιτροπή κατέληξε σέ ἀποφάσεις μέ ἐθνική σημασία πού δικαιώνουν ὅλους ἐκείνους πού ἐπέμεναν πώς δέν πρέπει νά χαρίσουμε τήν ἑλληνικότητα τῆς Ἀρχαίας Μακεδονίας. Πρέπει, ὅμως, αὐτές νά ἐπικυρωθοῦν στό ἀνώτατο δυνατό ἐπίπεδο ἀπό τούς Πρωθυπουργούς τῶν δύο χωρῶν. Δέν εἴμεθα καθόλου βέβαιοι μέ τήν τροπή πού λαμβάνουν οἱ ἐξελίξεις στά γειτονικά Σκόπια, πώς αὐτό πρόκειται νά συμβεῖ σύντομα.
Ἡ «Ἑστία» ἀποκαλύπτει σήμερα τά πρακτικά σέ περίληψη, προκειμένου νά πιέσει τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νά προχωρήσει στήν πλήρη δημοσιοποίησή τους. Ὅσα ἐλέχθησαν ἐκεῖ, ἀποτελοῦν πλέον ἐθνικό κεκτημένο. Καί πρίν οἱ Σκοπιανοί ὑπαναχωρήσουν, πρέπει νά κατοχυρωθεῖ!
==
===
Σχόλιο του Αντίβαρου: αυτές οι συζητήσεις έπρεπε να ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΝ των διαπραγματεύσεων, όχι να ακολουθήσουν μία συμφωνία. Πρώτα να αποσαφηνιστεί η ιστορική πραγματικότητα και μετά να βρεθεί όνομα που να την αντικατοπτρίζει. Ίσως μάλιστα αυτό το δεύτερο βήμα να απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο χρόνο, ώστε να χωνευτεί το «σκαμπίλι» της πραγματικότητας από τους Σκοπιανούς και από τις ελληνικές αλλά και από τις βουλγαρικές επισημάνσεις και αντιρρήσεις. Είναι πλέον σαφές ότι ο κ. Κοτζιάς και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαναν καμία διαπραγμάτευση. Τα δέχτηκαν όλα.

antibaro


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου