Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Παρέμβαση 55 ἀκαδημαϊκῶν ὑπέρ τῆς ἀναδοχῆς καὶ υἱοθεσίας ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια!


Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ἡ ἀνθρωπότητα, ἐλεγχόμενη πλήρως ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ ὑποβοηθούμενη ἀπὸ τὰ ἰσχυρὰ μέσα ποὺ διαθέτουν, διακηρύσσει πὼς ἀγωνίζεται γιὰ τὴν δημοκρατία καὶ τὶς ἀξίες της. Ὅμως τὸ ψέμα καὶ ἡ ὑποκρισία προδίδονται καὶ αὐτοαποκαλύπτονται. Δὲν ὑπῆρξε παρόμοιο πολιτειακὸ σύστημα, τῶν τελευταίων τουλάχιστον δεκαετιῶν, ποὺ νὰ ἔχει ἐπιστρατεύσει τόσες πολλὲς ταμπέλες, τόσους χαρακτηρισμούς, σὲ ἀνθρώπους ἢ σὲ ὁμάδες ἀνθρώπων (ρατσιστής, ὁμοφοβικὸς κλπ), ὥστε νὰ καταστοῦν ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος στοὺς πάντες…

Γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀναδοχῆς καὶ τῆς υἱοθεσίας ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια τοποθετήθηκαν μὲ κείμενό τους 55 ἀκαδημαϊκοὶ ψυχολόγοι ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.
Στὴν παρέμβασή τους ἀναφέρουν:

Ὡς πανεπιστημιακοί τῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ στὸν εὐρύτερο χῶρο τῆς ψυχολογίας, ἐπιθυμοῦμε νὰ συνδράμουμε στὴ δημόσια συζήτηση ποὺ διεξάγεται σχετικὰ μὲ τὴν ἀναδοχὴ ἀλλὰ καὶ τὴν υἱοθεσία ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια, μὲ τὴν...
παρακάτω τοποθέτηση, ἡ ὁποία βασίζεται αὐστηρὰ στὴν ἐπιστημονικὴ βιβλιογραφία καὶ εἶναι σὲ συμφωνία μὲ τὶς δημόσιες τοποθετήσεις τῆς Ἀμερικανικῆς Ψυχολογικῆς Ἑταιρείας, τῆς Ἀμερικανικῆς Ψυχιατρικῆς Ἑταιρείας, τῆς Ἀμερικανικῆς Ἰατρικῆς Ἑταιρείας καὶ τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀκαδημίας Παιδιατρικῆς (βλ. https://goo.gl/2yqcF2).
Ἡ ἀνασκόπηση τῆς σχετικῆς ἐπιστημονικῆς βιβλιογραφίας καταλήγει στὸ ξεκάθαρο συμπέρασμα ὅτι ὁ σεξουαλικὸς προσανατολισμὸς τῶν γονέων δὲν ἔχει μετρήσιμες ἐπιπτώσεις στὴν ποιότητα τῶν σχέσεων γονέα-παιδιοῦ, στὴν ψυχικὴ ὑγεία τῶν παιδιῶν ἢ στὴν κοινωνική τους προσαρμογή. Δὲν ἔχουν βρεθεῖ διαφορὲς ἀναφορικὰ μὲ κρίσιμους παράγοντες, ὅπως ἡ αὐτοεκτίμηση, τὸ ἄγχος, ἡ κατάθλιψη καὶ τὰ προβλήματα συμπεριφορᾶς. Κατὰ συνέπεια, οἱ ἰσχυρισμοὶ ὅτι τὰ παιδιὰ ὁμοφυλόφιλων γονέων δὲν ἀναπτύσσονται τὸ ἴδιο καλὰ σὲ σχέση μὲ τὰ παιδιὰ ἑτεροφυλόφιλων γονέων, δὲν βρίσκουν ὑποστήριξη στὴν ἐπιστημονικὴ ἐρευνητικὴ βιβλιογραφία. Ἀντίθετα, τὰ ἐπιστημονικὰ εὐρήματα συμφωνοῦν στὸ ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἄνθρωποι εἶναι τόσο κατάλληλοι καὶ ἱκανοὶ ὡς γονεῖς ὅσο εἶναι καὶ οἱ ἑτεροφυλόφιλοι. Ἐπιπρόσθετα, ἡ ἐμπειρικὴ ἔρευνα δὲν ὑποστηρίζει τὴν ἀντίληψη ὅτι ἡ ἀνατροφὴ ἀπὸ ὁμοφυλόφιλο γονέα ἐπηρεάζει τὴν ἀνάπτυξη τῆς ταυτότητας φύλου τοῦ παιδιοῦ, ἐνῶ δὲν ὑπάρχουν ἐμπειρικὰ δεδομένα ὅτι ἡ παρουσία τόσο τοῦ ἀντρικοῦ ὅσο καὶ τοῦ γυναικείου προτύπου στὸ σπίτι προάγει τὴν προσαρμογὴ καὶ εὐεξία παιδιῶν καὶ ἐφήβων.
Ἑκατοντάδες μελέτες ποὺ διεξήχθησαν τὶς τελευταῖες δεκαετίες, ἔχουν ὁδηγήσει σὲ συμφωνία σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς παράγοντες ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ὑγιῆ προσαρμογὴ τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἐφήβων. Οἱ τρεῖς πιὸ σημαντικοὶ εἶναι: (1) ἡ ποιότητα τῶν σχέσεων γονέα-παιδιοῦ, (2) ἡ ποιότητα τῶν σχέσεων τῶν σημαντικῶν ἐνηλίκων στὴ ζωὴ τοῦ παιδιοῦ ἢ τοῦ ἐφήβου (γιὰ παράδειγμα οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στοὺς γονεῖς) καὶ (3) οἱ οἰκονομικοὶ καὶ ἄλλοι πόροι ποὺ εἶναι στὴ διάθεση τοῦ παιδιοῦ ἢ τοῦ ἐφήβου. Οἱ παράγοντες αὐτοὶ φαίνεται νὰ εἶναι οἱ ἴδιοι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ τῶν γονέων. (Βιβλιογραφία ποὺ ὑποστηρίζει τὰ παραπάνω συμπεράσματα βρίσκεται ἐδῶ: goo.gl/YeyPxm).

Τὴν παρέμβαση συνυπογράφουν οἱ:

1. Αὐδὴ Εὐρυνόμη, Ἀναπληρώτρια Καθηγήρια Κλινικῆς Ψυχολογίας, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2. Ἀθανασιάδου Χριστίνα, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικῆς Ψυχολογίας, Ἀριστοστέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3. Ἀντωνίου Φαίη, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικῆς τῶν Ἀτόμων μὲ Εἰδικὲς Ἀνάγκες, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

4. Ἀποστολίδης Θεμιστοκλῆς, Professeur de Psychologie sociale de la sante, Aix-Marseille Universite, France

5. Ἀρβανίτης Ἀλέξιος, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Κοινωνικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

6. Βακόλα Μαρία, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοίκησης Ἀνθρωπίνου Δυναμικοῦ, Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

7. Βατάκη Ἀργυρῶ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικῆς Πειραματικῆς Ψυχολογίας, Παντεῖο Πανεπιστήμιο Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν

8. Βλάχου Στυλιανῆ, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Συμπεριφορικῶν Νευροεπιστημῶν, Πανεπιστήμιο τοῦ Δουβλίνου (DCU)

9. Γαρδικιώτης Ἀντώνης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Κοινωνικῆς Ψυχολογίας καὶ ΜΜΕ, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

10. Γεωργάκα Εὐγενία, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικῆς Ψυχολογίας, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11. Γιακουμάκη Στέλλα, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Κλινικῆς Νευροψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

12. Γιοβαζολιᾶς Θεόδωρος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Συμβουλευτικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

13. Διακογιώργη Κλεοπάτρα, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Ἀναπτυξιακῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρὼν

14. Δραγώνα Θάλεια, Καθηγήτρια Κοινωνικῆς Ψυχολογίας, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

15. Ζιώρη Ἑλένη, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων

16. Θεμελὴ Ὄλγα, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Ἐγκληματολογικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

17. Ἰατρίδης Τηλεμαχος, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Κοινωνικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

18. Κανελλοπούλου Λίσσυ, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια στὶς «Ψυχοδυναμικὲς Θεωρίες Προσωπικότητας», Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

19. Καραγιαννοπούλου Εὐαγγελία, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Ἐκπαιδευτικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων

20. Κατερέλος Ἰωάννης, Καθηγητὴς Μεθοδολογίας Ἔρευνας στὴν Κοινωνικὴ Ψυχολογία, Παντεῖο Πανεπιστήμιο Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν

21. Κορδούτης Παναγιώτης, Καθηγητὴς Κοινωνικῆς Ψυχολογίας τῶν Διαπροσωπικῶν Σχέσεων, Παντεῖο Πανεπιστήμιο Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν

22. Κουνενοὺ Καλλιόπη, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Συμβουλευτικῆς Ψυχολογίας, ΑΣΠΑΙΤΕ

23. Κουρκούτας Ἠλίας, Καθηγητὴς Ψυχολογίας – Εἰδικῆς Ἀγωγῆς, Πανεπιστήμιο Κρήτης


24. Κούτρα Αἰκατερίνη, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Κλινικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

25. Κωνσταντίνου Νίκος, Γνωστικὸς Νευροεπιστήμονας, Τεχνολογικὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου

26. Λυπουρλὴ Ἑλένη, Λέκτορας Γνωστικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου

27. Μαλικιώση-Λοΐζου Μαρία, Ὁμότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικῆς Ψυχολογίας, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

28. Μασούρα Ἐλβίρα, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Γνωστικῆς Ψυχολογίας, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

29. Μποζατζὴς Νικόλαος, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Κοινωνικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων

30. Νικολάου Ἰωάννης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ὀργανωσιακὴς Συμπεριφορᾶς, Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

31. Μαντόγλου Σουλτάνα, Καθηγήτρια Κοινωνικῆς Ψυχολογίας, Παντεῖο Πανεπιστήμιο Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν

32. Μιχαὴλ Μαρία, Senior Researcher στὴν Ψυχολογία τῆς Ὑγείας, Πανεπιστήμιο τοῦ Birmingham, Ἡνωμένο Βασίλειο

33. Μπάκα Ἀφροδίτη, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικῆς Ψυχολογίας, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

34. Ντάβου Μπετίνα, Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

35. Ξανθοπούλου Δέσποινα, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Ὀργανωσιακὴς Ψυχολογίας, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

36. Οἰκονόμου Ἀλεξάνδρα, Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευροψυχολογίας, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

37. Οἰκονόμου Ἠλίας, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γνωστικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

38. Παναγῆς Γεώργιος, Καθηγητὴς Βιοψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

39. Παπαδάτου-Παστοῦ Μαριέττα, Λέκτορας Νευροψυχολογίας, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

40. Παυλόπουλος Βασίλης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Διαπολιτισμικῆς Ψυχολογίας, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

41. Πίνα Ἀφροδίτη, Senior Lecturer Ἐγκληματολογικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο τοῦ Kent, Ἡνωμένο Βασίλειο

42. Σαρρὴ Μαργαρίτα, Associate Lecturer, Open University, Ἡνωμένο Βασίλειο

43. Σιδερίδης Γεώργιος, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς Ψυχολογίας, Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

44. Σουκάκου Ἔλενα, Honorary Research Fellow, University of Roehampton, Ἡνωμένο Βασίλειο

45. Στάθη Σοφία, Senior Lecturer Κοινωνικῆς Ψυχολογίας, University of Greenwich, Ἡνωμένο Βασίλειο

46. Στυλιανίδης Στέλιος, Καθηγητὴς Κοινωνικῆς Ψυχιατρικῆς, Παντεῖο Πανεπιστήμιο Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν

47. Τουλουμάκου Ἄννα, Associate Fellow, Scope Center, University of Oxford, Ἡνωμένο Βασίλειο

48. Τριλίβα Σοφία, Καθηγήτρια Κλινικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

49. Τσαμπαρλὴ Ἀναστασία, Καθηγήτρια Κλινικῆς Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου

50. Τσακανίκος Ἠλίας, Reader in Psychology, University of Roehampton, Ἡνωμένο Βασίλειο

51. Τσαούσης Ἰωάννης, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ψυχομετρίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

52. Φίγγου Εὐαγγελία, Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικῆς Ψυχολογίας τῶν Διομαδικῶν Σχέσεων, Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

53. Χαντζὴ Ἀλεξάνδρα, Καθηγήτρια Κοινωνικῆς Ψυχολογίας, Παντεῖο Πανεπιστήμιο

54. Χουχουρέλου Ἀριέττα, University of Roehampton London Online, Ἡνωμένο Βασίλειο

55. Χρυσοχόου Ξένια, Καθηγήτρια Πολιτικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ψυχολογίας, Παντεῖο Πανεπιστήμιο Κοινωνικῶν καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν

kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου