Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. : Σχετικά με το νομοσχέδιο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

                                                                                             ΑΘΗΝΑ 24/04/2018
 
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. : Σχετικά με το νομοσχέδιο«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
 
Κατατέθηκε σήμερα στη βουλή από την κυβέρνηση, το σχέδιο νόμουγια την αναδιοργάνωση των υποστηρικτικών δομών στην Πρωτοβάθμια καιΔευτεροβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Από την πρώτη ματιά γίνεταιφανερό ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί την υλοποίηση τωνμνημονιακών δεσμεύσεων της κυβέρνησης και επιδιώκει την κομματικήάλωση της Διοίκησης της εκπαίδευσης. Βασική αρχή που διέπει τοσυγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι η περιστολή των δαπανών και η συνακόλουθη

λογική της συρρίκνωσης. Χαρακτηριστική περίπτωση η κατάργηση τωνΣχολικών Συμβούλων με την εισαγωγή των Συντονιστών εκπαιδευτικού έργουκαι τον μεγάλο περιορισμό του αριθμού των συγκεκριμένων Στελεχών πουαυτή επιφέρει.
 
Είναι γεγονός ότι επιμέρους ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τηνεπιτυχία του υποστηρικτικού ρόλου των Σχολικών Συμβούλων στηνεκπαιδευτική διαδικασία, σε αρκετές περιπτώσεις είχαν λογική βάση. Όμως με
την κατάργηση των Σχολικών Συμβούλων και με την εισαγωγή του νέουθεσμού των Συντονιστών είναι απολύτως βέβαιο ότι τα νέα στελέχη θααδυνατούν να υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό έργο. Η ιδεοληπτικήαντιμετώπιση, από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, του θεσμού
των Σχολικών Συμβούλων, με τη μείωση του αριθμού των Συντονιστών αλλάκαι τη συνολική υποβάθμιση του ρόλου και τους έργου τους σε καμίαπερίπτωση δεν αποτελεί θετική εξέλιξη. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότιθα υπάρχουν συντονιστές σε κάποιες ειδικότητες (π.χ Γαλλική Φιλολογία) πουθα κληθούν να επιβλέπουν πάνω από μία εκπαιδευτική περιφέρεια.
Αυτονόητο είναι ότι καθίσταται έτσι δυσχερής η οποιαδήποτε προσπάθειαπαιδαγωγικής καθοδήγησης τόσων χιλιάδων εκπαιδευτικών της τάξης απότους ελάχιστους πλέον Συντονιστές!
 
Επίσης, η τοποθέτηση των Συντονιστών σε επίπεδο περιφέρειας και ηδημιουργία οργάνου (ΠΕΚΕΣ) με πρόεδρο (Οργανωτικό Συντονιστή) καιαναπληρωτή του δημιουργεί σοβαρές υποψίες ότι η κυβέρνηση στήνεισυγκεντρωτικού χαρακτήρα Περιφερειακή Διοικητική Δομή. Έτσι μετά απότον Διοικητικό Περιφερειάρχη (Περιφερειακό Διευθυντή) έχουμε τονΕκπαιδευτικό Περιφερειάρχη (Οργανωτικός Συντονιστή). Παρά την άρνησητου Υπουργείου Παιδείας ότι σκοπεύει να προχωρήσει στηνΠεριφερειακή Αποκέντρωση της Εκπαίδευσης, η Περιφερειακή ΔομήΔιοίκησης έχει στηθεί και απομένει το νομοσχέδιο για την παράδοσητων σχολείων στις Περιφέρειες και στους Δήμους.
 
Στην πραγματικότητα, με την υποστελέχωση που προβλέπεται στοπαρόννομοσχέδιο, τα ΠΕΚΕΣ θα ασχολούνται μόνο με τη διαδικασίατηςαυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων και θα υπάρχει μηδενικήεκπαιδευτική καθοδήγηση.
 
 
Ειδικότερα για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικήςμονάδας, η θέση της ΔΑΚΕ είναι ότι παραμένει σε ισχύ η απόφαση του8ουΣυνεδρίου της ΟΛΜΕ. Είμαστε υπέρ της αποτίμησης τουεκπαιδευτικούέργου, που στόχο έχει τη βελτίωση της συνεργασίαςμεταξύ των συναδέλφων,τη διαπίστωση των προβλημάτων πουαντιμετωπίζει η Σχολική Μονάδα, την αναγνώριση των τοπικώνιδιαιτεροτήτων και την εφαρμογή μεθόδων για τημεγιστοποίηση τηςαποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Θεωρούμε επίσης ότι τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας καιειδικότερακατά την αρχική της εφαρμογή δεν θα πρέπει ναδημοσιοποιούνται άστοχαέτσι ώστε να προκαλείται κατηγοριοποίησητων Σχολείων. Είμαστε επίσηςυπέρ της αποτίμησης του εκπαιδευτικούέργου που έχει ξεκάθαραεκπαιδευτική στόχευση και δεν έχει τιμωρητικόχαρακτήρα.
 
Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι οι διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού καιπαράτην κατάργηση του ΠΔ 152/2013, σε καμιά περίπτωση δεναποτρέπουν τονκίνδυνο χειραγώγησης των εκπαιδευτικών. Μέσω μιαςψευδεπίγραφης«Αυτοαξιολόγησης» αξιολογούνται «βάση ανώνυμουερωτηματολογίου»στελέχη και εμπλέκονται Σύλλογοι γονέων, ΤοπικήΑυτοδιοίκηση καιΣυντονιστές εκπαιδευτικού έργου.
 
Στις λοιπές υποστηρικτικές δομές ακολουθείται επίσης η λογική τηςπεριστολής δαπανών και της συγχώνευσης ανόμοιων αντικειμένων. Τομόνοπου χρειάζονταν οι προϋπάρχουσες δομές ήταν μια οργανωμένηστελέχωσηκαθώς οι περισσότερες λειτουργούσαν χάρη στηνευσυνειδησία τωνσυναδέλφων που τις στελέχωναν τόσα χρόνια. Αντίγια την στελέχωση αυτώντων δομών η πολιτική ηγεσία του υπουργείουπαιδείας προτιμά την έμμεσηκατάργηση όλων αυτών με την επιστροφήτων εκπαιδευτικών που εργάζοντανεκεί στα σχολεία και τηνυποστελέχωση των νέων δομών υποστήριξης τουεκπαιδευτικού έργου.
 
Με το κατατεθειμένο νομοσχέδιο καταργούνται τα ΠεριφερειακάΕπιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης,Διάγνωσης καιΥποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), οι ΣυμβουλευτικοίΣταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), τα Κέντρα Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού(ΚΕ.ΣΥ.Π.) και τα Γραφεία ΣχολικούΕπαγγελματικού Προσανατολισμού(ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), τα ΚέντραΠληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών(ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), τα ΚέντραΠεριβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.).
 
Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα νέα όργανα που δημιουργούνται (ΚέντραΕκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Κ.Ε.Σ.Υ και τα ΚέντραΕκπαίδευσης για την Αειφορία Κ.Ε.Α.) δε θα μπορέσουν ναυποκαταστήσουντις προϋπάρχουσες υποστηρικτικές δομές, αφού καιτα αντικείμενα πουέχουν, πολλαπλασιάζονται και τα Στελέχη πουτοποθετούνται μειώνονται.
Είναι επίσης φανερό ότι η μεγάλη προσπάθεια εξοικονόμησηςπροσωπικούπου ξεκίνησε με τον Φίλη (αλλαγές στο Γυμνάσιο μεκαταργήσεις ωρώνμαθημάτων και εργαστηρίων, αλλαγές στην ΤΕΕ μετην επιβολή των Τομέωνστη Β΄ τάξη και των ειδικοτήτων στη Γ΄ τάξηκαι τις καταργήσεις 30% κάθεχρόνο ολιγομελών τμημάτων) συνεχίζεταιμε αυτό το μεγάλο σχέδιο τουΓαβρόγλου για τις ενοποιήσεις τωνδομών.
 
Τέλος με το νομοθέτημα αυτό αποδεικνύεται ότι η προσπάθειακομματικήςλαφυραγώγησης της εκπαιδευτικής διοικητικής πυραμίδαςσυνεχίζει νααποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησηςΣύριζα. Ο τρόποςσυγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων«διασφαλίζει» απόλυτα τονασφυκτικό τους έλεγχο από την κυβερνητικήπαράταξη. Επιπλέον οιμεθοδεύσεις αυτές διευκολύνονται από τηνπρωτοφανή για ολόκληρο τονΔημόσιο τομέα απαγόρευση νέας θητείαςσε στελέχη της εκπ/σης μετά τηνολοκλήρωση της δεύτερης θητείαςτων. Το γεγονός ότι αυτό θα οδηγήσει στηναπομάκρυνση έμπειρωνστελεχών αποδυναμώνοντας έτσι την εκπ/ση απόικανό προσωπικό.Ορατός επίσης είναι ο κίνδυνος για μια ακόμη φορά, ναοδηγηθεί οεκπαιδευτικός κόσμος σε νέες περιπέτειες λόγω πιθανώναντισυνταγματικών διατάξεων.
 
Η ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στοσυγκεκριμένο σχέδιο που επιχειρεί να νομοθετήσει το ΥπουργείοΠαιδείας καιη κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο αυτό και εφόσον γίνει νόμοςτου κράτους, θααποδιοργανώσει τις Δομές υποστήριξης τουεκπαιδευτικού έργου, εξυπηρετείτην υλοποίηση των προαπαιτούμενωνμε στόχους δημοσιονομικούς και όχιεκπαιδευτικούς, σπαταλά μιαακόμη ευκαιρία για την κομματική απεξάρτησητης εκπαιδευτικήςδιοίκησης.
 
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε.
 
Ο Πρόεδρος                          Ο Γενικός Γραμματέας
 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΠΠΕΣ              ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου